بررسی آلودگی مواد مخدر به باسیلوس ها


بررسی آلودگی مواد مخدر به باسیلوس ها
مواد مورد سوء مصرف گوناگون از جمله هروئین، تریاک، مت آمفتامین و آمفتامین با آلودگی‌های میکروبی متنوعی همراه هستند که منشاء اون فرآیند تهیه و توزیع این مواد هست.


مطالعه استریولوژیک اثر عصاره آبی-الکلی برگ گیاه شنبلیله بر روی ساختمان کلیه در رتهای دیابتی
آثار و عواقب این آلودگی های میکروبی گاها با عوارض خود اعتیاد برابری می‌نمايند.


بررسی ارتباط دردهای گردنی با عوامل ارگونومیک در دندانپزشکان
در میان انواع آلودگی‌ها، باسیلوس بعلت اسپورزا بودن و بعضی از گونه‌های خطرناک اون همچون باسیلوس اونتراسیس واجد اهمیت مضاعف هستند.


بررسی فارماکولوژیک نقش کانالهای کلسیمی در اثرات مهاری تیموکینون بر پاسخهای انقباضی وازدفران جدا شده موش صحرائی
از اونجایی که بیماری‌های ناشناخته در مصرف نمايندگان مواد مورد سوء مصرف روبه افزایش هست، شناسایی و نقل شرایط میکروبی آلوده نماينده مواد مخدر می تواند از بسیاری مرگ و میر‌ها و عوارض شدید تر جلوگیری کند.


تشخیص و درمان تحت فشار بودن نخاع ناشی از هماتوپوئز خارج مغز استخوان در یک بیمار مبتلا به تالاسمی اینترمدیا
از اونجا که آلودگی به باسیلوس اونتراسیس نیز معمولا به همراه باسیلوس سرئوس و متعاقب دستکاری این مواد ایجاد می‌شود، تعیین آلودگی به باسیلوس‌ها می‌تواند به صورت غیر مستقیم نشان دهنده همه باسیلوس ها از جمله باسیلوس اونتراسیس باشد.


بررسی ‏‎HLA-Class I‎‏ در بیماران متبلا به پمفیگوس مراجعه کننده به درمانگاه پوست بیمارستان سینا-تبریز (آذر 81 لغایت آبان 82)
در این تحقیق آلودگی چند نمونه مواد مورد سوء مصرف به باسیلوس بررسی شده هست.


مقایسه اثر اتساع نسجی سریع و کند (مرسوم) در ترمیم نواقص پوستی از نظر پیامد بالینی و تغییرات بافتی
بیست و چهار نمونه مواد مخدر شامل هروئین، تریاک، آمفتامین و مت آمفتامین توسط آزمایشگاه مرجع اداره پزشکی قانونی تهران، بطور تصادفی برای این مطالعه انتخاب و بصورت مجهول الهویه (بلانک) در اختیار پروژه برنامه گرفتند.


بررسی تاثیر پیوند کلیه بر بهبود کیفیت زندگی بیماران دیالیزی مراجعه کننده به مراکز درمانی ارومیه
همه نمونه ها با هستفاده از متد های هستاندارد باکتریولوژیک مورد آزمایش برنامه گرفتند.


مقایسه یافته های سونوهیستروگرافی و کورتاژ تشخیصی در بیماران دچار خونریزی غیر طبیعی رحمی
در مجموع همه نمونه ها دارای آلودگی باکتریایی بودند.

با توجه به ترکیبات مختلف مواد مخدر و نیز فرایند های گوناگون تهیه و توزیع این مواد در شرایط مختلف، نتایج آزمایش این مواد در نقاط مختلف متفاوت خواهد بود.

بنابراین انجام اینگونه غربالگری ها بصورت متناوب و نقل علمی اونها ضمن آگاهی به جامعه پزشکی برای درمان این افراد، برای توجیه و آموزش قربانیان اعتیاد و خانواده های اونها مفید خواهد بود.
59 out of 100 based on 54 user ratings 79 reviews

@