بررسی اثرروش آماده سازی بر جابجایی کانال ریشه دندان در کانال های تایپII به روش CBCT


بررسی اثرروش آماده سازی بر جابجایی کانال ریشه دندان در کانال های تایپII به روش CBCT
مقدمه و هدف: از اصولی که در امر آماده سازی و شکل دهی کانال همواره توصیه شده هست، حفظ شکل و اوناتومی اولیه کانال در عین آماده سازی و پاکسازی اون می باشد.مشخص هست که جابه جایی و تغییر شکل کانال حداقل در ساختار دندانی تاثیر گذار خواهد بود.


بررسی آناتومی داخلی کانالهای ریشه دندانهای پرمولراول و دوم ماگزیلا به روش ‏‎in vitro‎‏
هدف این مطالعه ارزیابی و مقایسه میزان و جهت جابه جایی کانال ریشه در کانال های تایپ II با هستفاده از دو تکنیک آماده سازی متفاوت با کاربرد CBCT هست.


ضایعات تشخیص داده نشده در بیماران مولتی تروما
روش کار و مواد: تعداد بیست دندان کشیده شده مولر اول فک پایین که در ریشه مزیال دارای کانال تایپ II بودند انتخاب و بصورت اتفاقی به دو دسته ده تایی تقسیم شدند.


بررسی شیوع و شدت تحلیل لثه در دندانهای قدامی و پرمولر بیماران مراجعه کننده به دانشکده دندانپزشکی تبریز
قبل از آماده سازی، همه نمونه ها با CBCT اسکن شدند.


تاثیر تجویز روی در بهبود حس چشایی بیماران همودیالیزی مزمن
در گروه اول کانال لینگوال ریشه مزیال به عنوان کانال اصلی انتخاب و و تا طول کارکرد اینسترومنت شد.کانال دیگر(باکال) تا محل اتصال دو کانال اینسترومنت گردید.


تعیین میزان اثربخشی روش ترکیبی پیشگیری از بارداری: روش روزهای استاندارد، کاندوم و قرصهای پیشگیری اورژانسی
در گروه دوم هر دو کانال ریشه مزیال تا طول کارکرد اینسترومنت شدند.


بررسی نتایج تمپانوتومی در بیماران مشکوک به اتواسکلروزیس ( با توجه به علایم بالینی و اودیومتری)
با انجام مجدد CBCT مقدار و جهت جابه جایی هر گروه در پنج مقطع، از 2 میلی متری پایین تر از محل اتصال تا 2 میلی متری بالاتر از محل اتصال به صورت مقاطع یک میلی متری تعیین گردید.


اهمیت کنترل کیفی آب در ایمنی غذائی، مطالعه موردی: صنایع نوشیدنی، لبنی و کنسروسازی استان آذربایجان شرقی
پس از گردآوری داده ها و حصول اطمینان از صحت ورود اطلاعات با هستفاده از نرم افزار SPSS با آزمون شاپیرو ویلک و آزمون اونالیز واریانس به تجزیه و تحلیل داده ها پرداخته شد.


بررسی نتایج آدرنالکتومی لاپاروسکوپیک
یافته ها: هیچ تفاوت معناداری بین دو تکنیک از نظر جابه جایی در هر دو بعد باکولینگوال و مزیودیستال وجود نداشت.

(P>0.05) نتیجه گیری: هر دو تکنیک، منجر به جابه جایی در هر دو بعد باکولینگوال و مزیودیستال می گردد.

واژگان کلیدی: CT با اشعه مخروطی(Cone Beam CT)، جابه جایی کانال، کانال تایپ II، آماده سازی کانال.
53 out of 100 based on 58 user ratings 583 reviews

@