پیاز ، درمان هزار درد

مقایسه عملکرد پزشکان و پرستاران در تکمیل پرونده بیماران بستری در بیمارستانهای عمومی آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی در
بررسی پایانی داده‌های آماری مراکز آموزشی درمانی استان ادربیل در طرح نظام نوین آماری
ارزیابی شبکه‌های بهداشت و درمان استان مازندران و مقایسه با استانداردهای کشوری
بررسی میزان رعایت استانداردها در بخش مدارک پزشکی بیمارستانهای تابعه سازمان تامین اجتماعی مستقر در تهران: 1376
بررسی مقاومت آنتی‌بیوتیکی استرپتوکوکوس پنومونیه
جداسازی باکتریهای گوگردزدای آلی برای استفاده در گوگردزدایی از نفت خام
جداسازی باکتریهای تولید کننده پروتئاز از نمونه‌های محیطی و بهینه‌سازی تولید پروتئاز در این باکتریها
بررسی وجود فاکتور مهارکنندهء ایمنی سلولی مشتقی از تومور مبتلایان به سرطان مری
بررسی اثرات روغن پنبه دانه هیدروژنه‌و روغن ذرت بر ساختمان تخمدان خرگوشهای ماده در دوره رویانی
اثرات رژیم غذایی حاوی روغن ماهی و روغن ذرت و روغن پنبه‌دانه هیدروژنه بر روی کبد خرگوش‌های ماده باردار و بچه‌های آنان
بررسی ارتباط آهن سرم با انفارکتوس میوکارد ناشی از نارسایی عروق کرونر و ارزیابی عوامل مهم دیگر در بروز این بیماری
تحقیقی درباره عوامل موثر در التیام زخم‌ها
بررسی عوامل موثر در تکثیر و ذخیره‌سازی زنبورهای پارازیتوئید Spalangia endius wal. به منظور کنترل بیولوژیک مگس خانگی در ایران
How do I generate a linq to xml infoset w/ a DTD reference?
Linq to XML and multiple transforms
Write an XML-File with LINQ to XML
Linq to XML - remove a node and add a new node at same place
Linq to XML ( I am unable to access the value between the tags)
How can we query XCData under a particular XElment Node?
LinqtoXML: Getting element values
Is LINQ to XML's XElement ordered?
XML Traversing, Copy Elements and Nodes using LINQ to XML
Using LINQ to XML to build a collection - only getting the top item for some reason
*
@