مطالعه فیتوشیمیایی انواع هلیوتروپیوم‌های ایران و بررسی اثرات احتماعلی ضد سرطانی آنها

بررسی مکانیزم عملکرد اجملین بر آریتمیهای فوق بطنی در مدل تجربی گروه دهلیزی بطنی ایزوله خرگوش
مقایسه فارماکودینامی و فارماکوکینتیکی تزریق وریدی رانی تیدین ساخت داخل با مشابه خارجی آن و تاثیر آن بر ‏‎PH‎‏ داخل معده بیماران بخش مراقبت
بررسی کاربرد ‏‎HPLC‎‏ در تشخیص استروئید های آنابولیک در ادرار ورزشکاران
مقایسه فراهمی زیستی نسبی قرص پروپرانولول ساخت ایران با نمونه مشابه خارجی
سنتز و کنترل فنازوپیریدن هیدروکلراید
بررسی اثرات عصاره تام گیاه ‏‎Teucrium Polium‎‏ ( حلپه ) بر میزان کلسترول ، تری گلیسرید و گلوکز خون موش صحرایی نر دیابتی شده
Will app_offline.htm stop current requests or just new requests?
How to run classic ASP scripts under IIS 5.1 (WinXP Pro) alongside .NET & CF?
Configuring IIS on Windows Vista Home Edition
Upgrading IIS 5.1 To IIS 6 on Windows XP
Installing ASP.Net 2.0 after IIS
URL Case Sensitivity causing Caching problems! Is there a quick fix header?
How to deploying a self signed SSL certificate to multiple servers
How long to retain an archive of web server traffic logs?
What is the aspnet_client folder for under the IIS structure?
Is there any performance hit involved in choosing gzip over deflate for http compression?

مطالعه فیتوشیمیایی انواع هلیوتروپیوم‌های ایران و بررسی اثرات احتماعلی ضد سرطانی آنها
گیاهان دارای آلکالوئیدهای پیرولیزیدینی در سراسر گیتی پراکنده‌اند و می‌توانند موجب مسمومیت و مرگ و میر انسان و حیوانات شوند که از نظر اقتصادی بسیار حائز اهمیت هست .


ساخت میکرو کپسول های آهسته رهش تئوفیلین به روش ‏‎Pan Coating‎‏ و بررسی خصوصیات فیزیکی آنها
روش کار: جهت این امر در مجموع 14 نمونه از نقاط مختلف ایران جمع‌اوری شد که سپس جمع‌آوری مقدمات آماده‌سازی اونها فراهم و آزمونهایی جهت وجود آلکالوئیدها هستخراج اونها و تعیین % اونها در گیاه خشک و شناسایی و تعیین ساختمان آلکالوئیدها صورت گرفت .


مطالعه کینتیک آزاد سازی دیکلوفناک سدیم از ماتریکس های با پایه های پلیمری مختلف
نتایج: در پایان این مطالعه از بررسی روی 14 نمونه، نزدیک به 50 آلکالوئید شناسایی و ساختمان مولکولی اونها مشخص شد که تعدادی از اونها تاکنون نقل نشده هست .


فرمولاسیون و کنترل فیزیکو شیمیایی ساشه سفیکسیم


بررسی اثر روغن بادام و گلیسرین بر استریای حاملگی


89 out of 100 based on 49 user ratings 1049 reviews

بررسی اثر داروی دی سیکلومین هیدروکلراید بر آرتیمی فیزیولوژیک تنفسی گره سینوسی در انسان
مقایسه اثر ضد میکروبی صمغ درخت گیلاس با آنتی بیوتیکهای رایج بر روی برخی از باکتریهای بیماری زا در انسان
مقایسه تاثیر تعداد دز سفرادین در پیشگیری از عفونتهای اعمال جراحی ارتوپدی
بررسی اثر مپریدین سیستمیک ولوکال بر بی دردی پس از عمل در ‏‎IVRA‎‏
بررسی اثر وزن ملکولی و غلظت کیتوسان بر روی رهایش پردنیزولون سدیم به عنوان داروی مدل
سنتز جم فیبروزیل در مقیاس آزمایشگاهی
فرمولاسیون، ساخت و کنترل کیفی قطره چشمی پویدون آیودین 5/2 درصد وزنی حجمی
بررسی اثرات سروتونین بر روی خواص وابسته به سرعت گره دهلیزی- بطنی در مدل تجربی گره دهلیزی- بطنی جدا شده خرگوش نر
مقایسه اثرات درمانی سه نوع آنتی بیوتیک آموکسی سیلین، کوتریماکسازول و داکسی سایکلین در درمان سینوزیت
اندازه گیری برخی داروهای ضد تیروئید به روش سنتیکی فوتومتری
Application Pool IIS7
mmc could not create the snap in error when launching internet information services
How much sustained data should a dedicated server be able to serve?
IIS 7.0 Multiple Domain Site Bindings
My images ask for a password to the local network (Under ASP/IIS)
Using IP Addresses or Host Headers in IIS
url rewrite in IIS
Do MOD_Rewrite rewrites invoke a second run through the rewrite rules?
Is there any way to configure multiple SSL sites on the same server without a wildcard certificate?
How to host multiple webapps using only 2 Virtual Directories
*
@