سنتز بعضی آنالوگهای جدید کلسیم آنتاگونیست از دسته 1 و 4 دی هیدروپیریدینی

تکنیک ساده جهت ارزشیابی ید در نمک طعام
بررسی علائم بالینی و یافته‌های آزمایشگاهی افراد آلوده به انگلهای روده‌ای نزد مراجعین به مجتمع بیمارستان امام خمینی (ره)
طراحی شبیه‌سازی کمپیوتری برای آموزش فارماکولوژی عملی
بررسی امکان تهیه فسفاتهای محلول از کلسیم استخراج شده از سنگ معدن فسفات ایران
بررسی آنتی‌بادی بر علیه Hiv در بیماران مشکوک به سیفلیس
سندرم داون و مسائل ایمونودیفیشنسی آن در ایران
تداخل عمل جنتامای سین با مرفین و کلونیدین بر روی ایلئوم مجزای خوکچه هندی
بررسی وجود ساپوژنین‌های استروئیدی در میوه‌های گیاه خارخاسک Tribulus Terrestris Linn
شناسائی و بررسی آلکالوئیدهای حاصل از کشت سلولهای گیاه آتروپاکومارووی
مقایسه اثر وراپامیل و پروپرانولول در کاهش مصرف اکسیژن میوکارد در بیماریهای ایسکمیک قلب
بررسی اثرات ضدقارچی گیاهان منطقه سمنان بر روی چند درماتوفیت پاتوژن بصورت In Vitro
بررسی پایداری قطره خوراکی استامینوفین
سنتز مشتقات جدید 2 - 1) - متیل 5 - - نیترو 2 - - ایمیدازولیل) کینولین جهت دستیابی به داروهای انتخابی‌تر ضد پروتوزوآ
How to interrupt/resume a list in LaTeX?
Wrapping a word in LaTeX
What is HeaderFile in Doxygen?
How to box characters in latex
LaTeX: remove blank page after a \part or \chapter [closed]
How to control which side a margin paragraph appears on?
Latex: avoid that page text stretches over whole page with “twoside” option
Page numbers in LLNCS style
How do I pass numeric arguments to Latex environments
How to show LaTeX-code in a LaTeX document?
*
@