تعیین پاراپروتئین‌ها در بیماران مبتلا به میلوم مولتیپل و پیش‌آگهی بیماری با اندازه‌گیری بتادومیکروگلبولین سرمی و پاسخ به درمان

بررسی وفور انگلهای روده‌ای در کانونهای پرورش فکری کودکان عقب‌افتاده
کنترل و تعیین مقدار داروهای ضدکرم در فرآورده‌های دارویی
بررسی اثر مشقات پاراهیدروکسی بنزوئیک اسید در سوسپانسیون پالمیتات کلرآمفنیکل
بررسی وضع تغذیه در پرورشگاههای تهران
بررسی بیماری تیناور سیکالر در شهرستان مشهد
بررسی اسانس میوه نارنج و کاربرد آن در صنایع عطرسازی و مواد غذایی
بررسی مکانیسم‌های موثر بر رفتار Licking در موشهای رت
مطالعه Ige در سرم بیماران مبتلا به Myelogenous Leukemia
بررسی راههای سنتز اسید نیکوتینیک و کنترل کمی و کیفی ماده سنتز شده
بررسی اثر بروموکریپتین روی رفتار بوئیدن (Sniffing) موش سفید بزرگ (Rat)
بررسی اثر سیگار بر فعالیت آنزیم مبدل آنژیوتانسین (A C E)
روش اسپکتروفتومتری جدید برای تعیین مقدار کلومیفن سیترات با استفاده از مصرف برم کرزول گرین
تکنیک ساده جهت ارزشیابی ید در نمک طعام
LaTeX math mode and mbox mode
Recommended build system for latex? [closed]
How to avoid a page break before start of bibliography? [duplicate]
Redefining latex macro using same name
How can I compile LaTeX in UTF8? [closed]
LaTeX makeindex with gind.ist style combined with hyperref package
Multiple commands in an environment in LaTeX
aligning equations in latex
Can I create with LaTeX documents in the EPUB-format?
Latex floating and text wrapped image [closed]
*
@