سنتز مشتقات جدیدازپیرول و پیرازین از دسته 1، 2، 3- سلنادیازول و 1، 2، 3- تیادیازول

جمع‌آوری، نامگذاری علمی و بررسی فیتوشیمی گیاهان ایران، منطقه کاشان (2)
تهیه سوسپانسیونهای آنتی‌اسید هیدروکسید منیزیم و آلومینیم با استفاده از سوسپانسیون کننده‌های مختلف
مکانیسم اثر آمفتامین‌ها در مغز
تاریخچه علم شیمی
مطالعه مشتقات سولفاته استروئیدها در ادرار حاملگی
بررسی استروآلکالوئیدها و اجسام فنلی در گیاه سولانم نیگروم (تاجریزی سیاه)
مطالعه اکسوستروئیدها و اکسوژنیک ستروئیدها در انسان
تاثیر درمانی پارومومایسین در عفونت هیمنولپیس نانا
بررسی فیتوشیمیایی ریشه باریجه (فرولاگاموزا)
تعیین مقدار آنتی‌هیستامینیکها بروش گاز کروماتوگرافی مایع
جدا کردن اسیدهای امینه از پروتئین‌های مواد خوراکی به روش گاز کروماتوگرافی
تعیین مقدار نیکوتین در تنباکوی افغانستان
ترکیبات هیدروسیکلیک و ترپنها و ترپنوئیدها و اثرات دارویی آنها
Load a single symbol from a LaTeX package
LaTeX: Prevent line break in a span of text
Long lines in LaTeX
Define every symbol as a command in LaTeX
Parts in pdflatex Table of Contents
Bibliography as section in LaTeX / BibTeX
Run pdflatex quietly [closed]
How do I hide bullets in LaTeX lists?
Is there any RAK-WB style for bibtex?
How to create a timeline with LaTeX?
*
@