مطالعه ملکوتی ژنهای کنترل کننده صفات اقتصادی در گاو سیستانی


مطالعه ملکوتی ژنهای کنترل کننده صفات اقتصادی در گاو سیستانی
در روشهای معمول اصلاح دام معیار سلکسیون خصوصیات فنوتیپی قابل تعقیب و اندازه گیری طی نسلهای متمادی هست.


بررسی وجود پادتن ضدویروس پاراآنفلوانزا در خون دام‌ها و انسان در ایران
وراثت غالب این خصوصیات، مخصوصاً صفات تولیدی، بسیار پیچیده بوده و ایجاد پیشرفت ژنتیکی در اونها با هستفاده از متدهای پیچیده بر پایه اصول ژنتیک جمعیت، سلکسیون و روشهای آماری صورت می گیرد.


بررسی مقادیر فسفاتاز قلیائی در سرم خون مرفهای اطراف تهران
این متدها هیچگونه اطلاعی درباره ماهیت ژنهای کنترل نماينده این صفات و نحوه عمل اونها فراهم ننموده و از تعداد جایگاه ها و آلنهای دخیل در هر صفت نیز نشانه ای بدست نمی دهند.


پرورش گوسفند و بز در شهرستان فسا
بنابراین، جریان اتفاقات ژنتیکی در هر کدام از افراد حیوانی از نظر وضعیت پیوستگی ژنی و تقاطع کروموزومی مشخص نبوده و عوارض نامطلوب سلکسیون در کوتاه مدت قابل پیش بینی نمی باشد.


بررسی پودر استخوان و صدف موجود در ایران از نظر بعضی ترکیبات معدنی
در این روشها امکان خسارت و صدمات جبران ناپذیر به یک نژاد و یا گونه حیوانی همواره وجود دارد.


کنترل جوندگان در کارخانه‌های تهیه‌کننده مواد غذایی
پیدایش و تکامل روشهای جدید ژنتیک ملکولی تشریح دقیق ژنها و نحوه عمل اونها را ممکن نموده هست.


تعیین عیار قند خون گوسفندان ایران با استفاده از گلوکز اکسیداز
ژنها را می توان بصورت ملکولهای DNA از ژنوم جدا و پس از تغییر و تبدیل در آزمایشگاه مجدداً به ژنوم موجود برگرداند.


(بررسی میزان کلسیم و فسفر معدنی) در خون اسبهای اطراف تهران
انجام چنین تغییراتی که اصطلاحاً تکنولوژی DNA نوترکیب (Recombinant DNA Technology) یا مهندسی ژنتیک (Genetic Engineering) لقب گرفته هست راه انتقال ژنهای جدید و بیگانه را به ژنوم حیوانات هموار ساخته و بکار گرفتن روشهای نوینی را در اصلاح دام باعث شده هست.


مطالعه تغییرات پروتئین تام و فراکسیونهای مختلف پروتئین سرم گاوهای بومی ایران در طول مدت آبستنی "بروش الکتروفورز بر استات سلولز
پايه این روشها بر شناخت کنترل ژنتیکی صفات تولیدی در سطح DNA و هستفاده از این اطلاعات برای انتخاب حیوانات برتر هست.

انتخاب بر پایه اطلاعات ژنوتیپی خطرات ناشی از سلکسیون فنوتیپی، از قبیل کاهش عمومی واریاسیون ژنتیکی، تثبیت آلنهای معیوب کشنده و فشار هم خونی را در جمعیتها کاهش می دهد.
97 out of 100 based on 47 user ratings 697 reviews

@