تعیین شیوع بیماری آگالاکسی در استان فارس و جداسازی و شناسایی ژنتیکی عوامل مایکوپلاسمایی مسبب آن با استفاده از P.C.R


تعیین شیوع بیماری آگالاکسی در استان فارس و جداسازی و شناسایی ژنتیکی عوامل مایکوپلاسمایی مسبب آن با استفاده از P.C.R
بیماری آگالاکسی یکی از بیماریهای واگیردار در گوسفند و بز می‌باشد که توسط ما یکوپلاسما آگالاکتیه و سایر گونه‌های مایکوپلاسمایی (مایکوپلاسما مایکوئیدس ، مایکوپلاسما کاپری کلوم و غیره) در گوسفند و بز ایجاد می‌شود.


بررسی به منظور منولکونال آنتی بادی علیه ‏‎B. V. D. V‎‏
بیماری ابتدا بصورت ورم پستان و قطع شیر بوده و سپس علائم آرتریت و کراتوکونژکتیویت همراه می‌گردد.


تخفیف ویروس آبل بزی حاد به روش پاساژ مکرر روی سلول کلیه بره به منظور تهیه بذر واکسن
این بیماری در اکثر هستانهای کشور شایع می‌باشد و هر ساله باعث ضررهای اقتصادی بیشماری به دارمداران می‌گردد.


تخلیص آنتی ژنهای همالگوتینین و نورآمینید از ویروس ‏‎H9N2‎‏ آنفلوانزای طیور و بررسی کارایی آنها در آزمایشهای ‏‎II.I‎‏ و ‏‎N.t‎‏
تحقیقات و بررسیهای انجام شده (DNA Analysis) نشان داد که سه گونه مایکوپلاسما آگالاکیته جدا شده از سه هستان کشور که جهت تولید واکسن آگالاکسی مورد هستفاده برنامه می‌گیرد از نظر ژنتیکی یکی بوده و لذا واکسن فوق فقط می‌تواند بیماری ایجاد شده توسط مایکوپلاسما آگالاکتیه را پیشگیری نماید.


تولید مونولکونال آنتی بادی ویروس برونشیت عفونی طیور
ضمنا آزمایش 10 نمونه شیر ارسالی از آذربایجان‌شرقی نشان داد که فقط سه نمونه از شیرهای ارسالی از نظر مایکوپلاسما آگالاکتیه مثبت بوده و اتیولوژی 7 نمونه از اونها مشخص نمی‌باشد، لذا با توجه به این مهم برای بررسی ژنتیکی سایر مایکوپلاسماهای ایجاد نماينده بیماری و تعیین انتشار جغرافیایی بیماری می‌تواند کمک بزرگی در جهت جلوگیری از ضایعات اقتصادی به دامداران و بهبود کیفیت واکسن باشد.


تهیه کیت الیزا برای تعیین عیار آنتی بادی ویروس آنفلوانزای طیور


تهیه همولیزین ‏‎B‎‏ از استافیلوکوکوس اورائوس جهت راه اندازی آزمایش ‏‎CAMP‎‏ برای تشخیص استرپتوکوکوس آگالاکتیه
نمایه ها:


95 out of 100 based on 75 user ratings 425 reviews

بررسی حساسیت و ویژگی روش ایمونودات با استفاده از آنتی ژن ‏‎38 KD‎‏ مایکوباکتریم توبرکلوزیس
کنترل بیولوژیکی کنه های سخت جنس هیالوماو رپی سفالوس توسط قارچ های بیماریزای حشرات ، جنس های ورتیسیلیوم و بواریا در آزمایشگاه
ارزیابی آزمایش الایزا و مقایسه آن با آزمایش ایمنو فلور ساخت غیر مستقیم در بررسی ایمنی هومورال در گاوهای واکسینه علیه تیلریوز گاوی
بررسی مقایسه ای ایمنی زایی آنتی ژنهای مختلف اکینوکوکوس گرانولوزوس علیه کیست هیداتید در گوسفندان
پرورش آزمایشگاهی کنه های سخت گونه هیالومادترتیم و تعیین برخی از خواص زیستی آنها در آزمایشگاه و صحرا
جداسازی و شناسایی سویه های سروتیپهای ویروس برونشیت عفونی در مرغهای تجارتی
جداسازی و شناسایی گونه های مختلف پاستورلا از مرغداریهای صنعتی و تعیین سروتیپ آنها
جداسازی و شناسایی و تعیین مشخصات سویه های بیماریزای ویروس لارنگوتراکنیت عفونی طیور
F# quotations object graph
F# design pattern
F# case insensitive string compare
F# graph library (ocamlgraph like)
Why are the signatures of these two methods different?
F# Basics: Folding 2 lists together into a string
F#: Can someone explain my compiler error?
F# Type Inference and System.Object
Quicksort in F# - syntax question
How to call C# method taking a parameter of type Expression<T> from F#?
*
@