بررسی پارامترهای موثر بر شکل دهی داغ سوپر آلیاژ پایه نیکل U720

مقایسه میزان فراوانی اختلالات عضلانی اسکلتی دست در بیماران دیابتی و گروه کنترل مراجعه کننده به کلینیک خاتم الانبیاء یزد
بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد دانشجویان پزشکی قزوین در زمینه رعایت استانداردهای مراقبت تماسی درسال 1387
مقایسه شیوع حاملین MRSA بینی در بیماران دیابتی با بیماران زخم پای دیابتی در بیمارستان بوعلی در بین سالهای 1387-1386
مقایسه حجم خونریزی حین و پس از عمل جراحی ستون فقرات در 2 گروه با مصرف و بدون مصرف انوکساپارین در بیمارستان بوعلی از اردیبهشت 86 تا فروردین 87
بررسی شاخص های رشد (قد وزن) در کودکان دختر 7 - 11 ساله شهرستان قزوین و مقایسه آن با سه شهرک حومه آن
مقایسه اثر دوزهای مختلف آترواستاتین روی جلوگیری از نفروپاتی ناشی از ماده کنتراست در بیماران تحت آنژیوگرافی در بیماران بیمارستان بو علی سین
Google juice with subdomains and porting an application using rewrite rules
Help .htaccess Server error
mod_rewrite RewriteCond based on Last-modified? (.htaccess)
.htaccess + subdomain + redirect
Parallel CodeIgniter and Static HTML and htaccess problems
htaccess directory
How can I make my website redirect to another based on a cookie with .htaccess?
CakePHP and .htaccess in shared hosting environment
Domain to point to a single page
How can I make new site visitors see the splash page through mod_rewrite?

بررسی پارامترهای موثر بر شکل دهی داغ سوپر آلیاژ پایه نیکل U720
در این تحقیق رفتار ترمومکانیکى سوپرآلیاژ پایه نیکل Udimet720 در حالت انحلالى داده شده در دماى 1155 درجه به مدت 15 دقیقه با هستفاده از آزمایش تک محورى فشار گرم مورد بررسى برنامه گرفت.


بررسی کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به سرطان های سر و گردن جراحی شده در قزوین - ایران
نمونه ها در محدوده دمایى 1165-1000 درجه و سرعت کرنش O.00-1 s تغییر شکل داده شدند.


بررسی عوامل موثر در خونریزی پس از آدنوتونسیلکتومی در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان قدس قزوین
در دماهاى کمتر از 1100 درجه در کلیه نمونه ها موضعی شدن سیلان اتفاق افتاده و نوار برشی در راستای قطری نمونه تشکیل شد که در دماهای پایین تر و سرعتهای کرنش بیشتر شدیدتر بود.


بررسی فراوانی ناهنجاریهای کلیوی در هیدرنفروز جنینی در بیماران مراجعه کننده به کلینیک نفرولوژی بیمارستان افضلی پور در طی سالهای 87-1384
در دماهاى بین 1100 و 1150 تغییر شکل یکنواخت مشاهده شد که تبلور مجدد دینامیکى مکانیزم نرم نماينده اصلى غالب در این محدوده دمایى بود.


مقایسه نتایج حاصل از تجویز شبانه و صبحگاهی پردنیزولون با دوز کم در بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید
تغییر شکل بالاى دمای انحلال یعنى 1155 درجه همراه با جدایش مرز دانه ها و بعضأ متلاشى شدن نمونه بود.


بررسی سندرم‌های درد در جانبازان ضایعه نخاعی
بر این پايه پنجره کارگرم آلیاژ در محدوده 1150-1100 درجه تعیین گردید.


بررسی دموگرافیک نتایج پاتولوژیک تومورهای چشمی در طی 10 سال (ابتدای 1376 تا پایان 1385) در بیمارستان شهید صدوقی
رفتار ترمومکانیکى آلیاژ با هستفاده از معادلات Sellars-Tegart , power law مدلسازى شده و مشاهده شد که معادله power1aw پیش بینى خوبى از تنش سیلان فلز در شرایط مختلف تغییر شکل ارائه مى دهد.


بررسی CSF در نوزادان با تشخیص سپسیس زودرس و میزان مثبت شدن آن در نوزادان مبتلا به سپسیس زودرس بدون علائم عصبی در بیمارستان قدس قزوین
انرژی فعالسازى ظاهرى براى تغییر شکل و ضریب حساسیت به کرنش نیز محاسبه شد و یک رابطه خطى میان ضربب حساسیت به کرنش ودما پیدا شد.


بررسی سطح انسولین و قند خون ناشتادر بیماران مبتلا به PCOS
همچنین سینتیک تبلور مجدد از طریق کوئنچ کردن نمونه هاى تغییر شکل داده شده در آب در کرنشهاى مختلف و سپس بررسى میکروسکپى مورد تحلیل برنامه گرفته و مشاهده شد که پیشرفت تبلور مجدد در ساختار از رابطه Avrami پیروى مى کند، با این وجه تمایز که در یک ناحیه کرنشى مشخص در اثر رسوبگذاری تأخیر در تبلور مجدد ایجاد مى شود که بصورت یک پلانو در منحنى ظاهر مى گردد، بعلاوه رابطه اى بین میکروسختى نمونه و کسر حجمى تبلور مجدد نوشته شد.

جوانه زنى تبلور مجدد نیز بوسیله میکروسکپ جهت یاب OIM مورد بررسى برنامه گرفته و مشاهده شد که در مراحل اولیه تبلور مجدد جوانه زنى عمدتأ از مکانیزم دوقلویى زایى پیروى مى کند.

تأثیر تغییر شکل بر رسوبگذ ارى فاز گاما با هستفاده از تکنیک آزمایش رهایى تنش بررسى شد و مشاهده گردید که در اثر رسوبگذارى پلاتویى در منحنى افت تنش ایجاد مى شود.

با هستفاده از این تکنیک منحنى PIT براى رسوبگذارى فاز لاندا ترسیم شد.
71 out of 100 based on 81 user ratings 281 reviews

مقایسه تاثیر مکمل آهن روزانه و دوبار در هفته در پیشگیری از کمبود آهن و آنمی فقر آهن در شیرخواران
بررسی میزان شیوع موارد مثبت تست PPD در دو رده سنی 12-16 سال و 50-40 سال در شهر ضیاء‌آباد سال 1387
بررسی فراوانی ناقلین استافیلوکوک ارئوس در تمام افرادی که وارد NICU می‌شوند و اثر شستن دست بر روی آن در بیمارستان شهید صدوقی یزد
بررسی حساسیت و ویژگی سنجش پروتئین ادرار 24 ساعته در تشخیص درجات مختلف نفروپاتی دیابتی
ارزیابی ارزش سونوگرافی در تشخیص VUR در بیماران مبتلا به UTI
تعیین نمایه گلایسمیک سیب گلاب، سیب لبنانی، زردآلو و آلو طلایی
.htaccess RewriteRule apache: how to rewrite based on URL parameter?
Hide folders with .htaccess
How to get a domain un-indexed by search engines
How do I write a .htaccess file to make CodeIgniters URL routing work?
Show no_picture.png by .htaccess if picture is not exist
.htaccess URL is being cut at a space (I'm using Codeigniter)
.htaccess rewritecond rewrite case level 2 folder=info
“RewriteRule ^([^/]+) index.php?id=$1” posts “index” instead entered text
How can I force some pages to end in a slash [.htaccess]
public directory for .htaccess
*
@