تخمدانهای پلی‌کیستیک دو طرفه و سندرم اشتین لونتال و بررسی آن در بیمارستان دکترشریعتی

@