بررسی توسعه کارست سازند تبخیری گچساران‌ در محدوده سد مخزنی مارون، استان خوزستان

ردیابی فنوتیپی و مولکولی ژن مولد بتالاکتاماز وسیع الطیفTEM در جدایه‌های اشریشیا کولای از طیور مبتلا به کلی‌باسیلوز در شهرستان خرم آباد
بررسی برون تنی(invitro) شاخص های پروبیوتیکی برخی باکتری های تولید کننده فیتاز در ماهی
گراف مقسوم علیه صفر وابسته به حلقه C(X)‎‎‏
بررسی اثرات بی وزنی حاد و مزمن بر فعالیت کانال های کلسیمی و گیرنده های ریانودین در آئورت ایزوله موش صحرایی
ردیابی فنوتیپی و مولکولی ژن‌های مولد بتالاکتاماز وسیع‌الطیف CTX-M در جدایه‌های اشریشیا کولای از طیور مبتلا به کلی‌باسیلوز در شهرستان خرم آ
تاثیر استفاده از سطوح مختلف پربیوتیک تجاری ایمنوون به همراه لاکتوباسیلوس کازئی بر فعالیت برخی آنزیم های گوارشی
WCF Service Error
Best way to use and secure WCF on the Compact Framework?
WCF + WF + IIS 7 Virtual Path Error
WCF one service or multiple services
unable to use WCF service in c# project - MetaData Error
Calling a WCF service from classic ASP
Geneva Server STS
Exposing structure - WCF web service
Is WCF Username Authentication without Transport Security a security risk?
WCF DataContract ToString function

بررسی توسعه کارست سازند تبخیری گچساران‌ در محدوده سد مخزنی مارون، استان خوزستان
منطقه مورد مطالعه، در شمال شرقی هستان خوزستان، جنوب غربی ایران، در کمربند ساختمانی زاگرس واقع شده و به-طور عمده از سازند تبخیری گچساران پوشیده شده هست.


مطالعه تجربی نانو ذرات کربن تهیه شده به روش کندو سوز لیزری در محیط های مایع
مساحت تقریبی منطقه 601 کیلومتر مربع هست و در مختصات جغرافیایی ?30´10 °50 تا ?30´28 °50 طول شرقی و?40´40 °30 تا ?30´58 °30 عرض شمالی واقع شده هست.


کاربرد مواد نانو متخلخل سیلیسی عامل دار شده با گروه های آمینی در واکنش های چند جزیی و کلیک
هدف از این پژوهش، بررسی میزان تأثیر شرایط مختلف در توسعه کارست و پهنه‌بندی کارست محدوده سد مارون جهت پتانسیل‌یابی منابع آبی برای مصارف مختلف بوده هست.


ولگشت‌های کوانتومی حافظه‌دار یک بعدی
جهت تهیه نقشه پهنه‌بندی توسعه کارست از لایه‌های لیتولوژی، پوشش گیاهی، تراکم شکستگی، فاصله از شکستگی، بارش، شیب و ارتفاع و روش تحلیل سلسله مراتبی و منطق فازی هستفاده شده هست.


بهینه سازی تولید پلی هیدروکسی آلکانوآت ها از گلوکز حاصل از تجزیه آنزیمی کاغذ توسط باکتری Cupriavidus necator ATCC17699
با شناسایی و هستخراج پارامترهای موثر بر توسعه کارست و تلفیق لایه‌ها به روش تحلیل سلسله مراتبی و منطق فازی، منطقه مورد مطالعه به 4 پهنه کارست توسعه یافته، با توسعه متوسط، کم و توسعه نیافته تقسیم شد.


بایواستراتیگرافی و بررسی محیط رسوبگذاری سازند کلات در برش پدلی
این پهنه‌بندی با هستفاده از اندیس تراکم دولین صحت سنجی شد و مورد تأیید برنامه گرفت.


بررسی خواص مکانیکی و اپتیکی لایه های نازک اکسید روی ساخته شده به روش سل ژل
با بررسی و مطالعه پارامترهای هستخراج شده و تعیین میزان تأثیر هر یک از اون‌ها بر توسعه کارست مشاهده می‌شود که در مناطقی که دارای شیب کم، فاصله کم از شکستگی، تراکم مناسب شکستگی، میزان نسبتاٌ زیاد بارش و پوشش گیاهی متراکمی می‌باشند، کارست بیشتر از سایر مناطق توسعه یافته هست.


اثرات اکسیتونی بر روی خواص الکترونی و اپتیکی نانو صفحه‌هایی با شبکه شش گوش ترکیبات III-V (GaAs, AlN): با محاسبات اصول اولیه
بنابراین، در محدوده مورد مطالعه در هر دو سازند انحلال‌پذیر آهکی و گچی، کارست توسعه یافته هست و از نظر پتانسیل آبی سازند آهکی دارای آب قابل شرب می‌باشد، ولی با توجه به وسعت کم، ذخیره آبی محدود هست.


روش بدون شبکه بهبود‌یافته با حداکثر خاصیت درونیاب برای مسایل انتقال حرارت ایزوتوپ
در سازند گچساران که پتانسیل آب قابل توجهی وجود دارد، جهت مصارف کشاورزی حائز اهمیت هست.
71 out of 100 based on 41 user ratings 1241 reviews

مطالعه سویه های تیلریا کاملنسیس و تیلریا درومداری بر اساس تعیین توالی قطعه 18S rDNAدر شترهای شهرستان زابل
سنتز، شناسایی و شکل‌دهی زئولیت X13 با هدف به کارگیری آن به عنوان نانوکاتالیست و غربال‌گر مولکولی در صنعت پتروشیمی
مطالعات پتروگرافی و پترولوژی سنگ‌های آتشفشانی چبنی، رضی (استان اردبیل)
بررسی ترازهای انرژی الکترون در سیم کوانتومی مستطیلی در حضور میدان مغناطیسی
معرفی یک خانواده‌ی جدید از توزیع‌های تعمیم یافته
کران های جدیدبرای کدهابااستفاده ازجبرترویلیگر وبرنامه ریزی نیمه معین
Ria services replaces WCF services
How to add objects to wcf services [closed]
WF, WCF and Declarative Services (or: What does Microsoft mean by “declarative”?)
Setting Max Message and buffer size for WCF webhttp
First chance System.Configuration.ConfigurationErrorsException “This element is not currently associated with any context”
How to expose my collection from the Web Service (WCF)
Deactivation of a WCF service
How to consume WCF web service through URL at run time?
WCF net.msmq service auto activation
Programmatically and globally adding a custom WCF client endpoint behavior extension
*
@