سنتز، بررسی طیف سنجی و فعالیت ضدباکتری کمپلکس هایی از مس(II) و نیکل(II) با مشتقات 3-هیدروکسی-2-نفتوئیک اسید هیدرازون و بازهای هتروسیکل


سنتز، بررسی طیف سنجی و فعالیت ضدباکتری کمپلکس هایی از مس(II) و نیکل(II) با مشتقات 3-هیدروکسی-2-نفتوئیک اسید هیدرازون و بازهای هتروسیکل
چکیده: در این کار تحقیقاتی هیدرازون‌های H2La ، H2Lb و H2Lc به ترتیب از واکنش 3-هیدروکسی-2-نفتونیک اسید هیدرازید با 2-هیدروکسی-3-متوکسی بنز آلدهید، 2-هیدروکسی نفتالدهید و 5-برومو-2-هیدروکسی بنز آلدهید سنتز شدند.


عملگرهای خودالحاق بر رویه ها در R^4
این ترکیبات توسط روش‌های طیف سنجی 1HNMR، FT-IRو UV-Vis شناسایی گردیدند.


ارزیابی و توزیع تکنسیوم m 99- انکسین v درحیوانات آزمایشگاهی
سپس از واکنش و با این لیگاندها و در حضور لیگاندهای کمکی ایمیدازول یا فنانترولین، کمپلکس‌های ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، سنتز شدند.


بررسی تاثیر امواج التراسونیک در فرایند عصاره گیری از گیاه پولک (Stachys schtschegleevii)
کمپلکس‌های سنتز شده توسط اونالیز عنصری، طیف سنجی IR وUV-Vis بررسی شدند.


سنتز پیوندهای جدید C-X درمجاورت فلزات واسطه Cu,Pd
رفتار حرارتی اونها توسط ترموگراویمتری مورد مطالعه برنامه گرفت.


معرفی نانو پالایشگرهای پلاسمونیکیِ چند دندانه‌ای (M-TPNFs) و M-TPNF‌های آبشاریِ زنجیره‌ای و بررسی عملکرد آن‌ها به دو روش FDTD و CE
بر پايه این شواهد در تمام کمپلکس‌ها لیگاند به صورت سه دندانه و دو اونیونی از طریق اتم اکسیژن انولات، نیتروژن آزومتین و اکسیژن فنولات به فلز کوئوردینه شده و محیط کوئوردیناسیون توسط ایمیدازول یا فنانترولین تکمیل می گردد.


تأثیر پروبیوتیک باسیلوس سوبتیلیس بر وضعیت اکسیداتیو ماهی قزل آلای رنگین کمان
ساختار کمپلکس توسط کریستالوگرافی اشعه ایکس نیز بررسی شد و نتایج نشان دهنده یک ساختار مسطح مربعی برای یون Ni(II) در ساختار این کمپلکس می باشد.


مطالعه اثرات متقابل UV-B و خشکی بر برخی فرآیندهای فیزیولوژیکی، بیوشیمیایی و ریخت‌زایی دو رقم گشنیز (Coriandrum sativum L. )
همچنین فعالیت ضد باکتری کلیه لیگاندها و کمپلکس‌ها در مقابل باکتری‌های گرم مثبت (باسیلوس سابتیلیس و هستافیلوکوکوس اورئوس) و باکتری‌های گرم منفی (اشیریشیاکلای و سودوموناس آئروژینوزا) ارزیابی شده و با داروهای هستاندارد مقایسه گردیده هست.


بررسی اثر ضدسرطانی عصاره اتانلی جلبک سبز دونالیلا سالینا با استفاده از برخی روش های Chemofx assay77 out of 100 based on 67 user ratings 617 reviews

@