بررسی جامع روش های مختلف تخصیص مقادیر ویژه در پس خورد حالت


بررسی جامع روش های مختلف تخصیص مقادیر ویژه در پس خورد حالت
در این پایان نامه پنج روش پیشرفته تخصیص مقادیر ویژه که در دو دهه اخیر (2002-1982) توسعه یافته اند با دقت مورد تجزیه و تحلیل و مطالعه برنامه گرفته اند.


بررسی و تولید درختان باینری با n گره
به نظر می رسد که روش کاروالهو و داتا(2002) دارای مزایایی به خاطر داشتن الگوریتمی ساده و سهولت کاربرد می باشد در حالی که روش کرباسی و تهرانی(2002) دارای این مزیت هست که توانایی به دست آوردن فرمول های صریح پارامتری را داراست.


تعیین چند شرط تاوبری جدید برای روشهای آبل و سزارو


نیم گروهها و فضای توابع با پیوستگی دو طرفه مرتبط به ایدها


99 out of 100 based on 59 user ratings 1209 reviews

@