حفظ کیفیت مناسب ماهی برای مصرف (بخش دوم)/

ارزیابی مقاومت ارقامی از سیب و گلابی در مقابل عامل بیماری آتشک (Fire blight)
شناسایی، بیماریزایی و پراکنش گونه‌های فوزاریوم ریشه و طوقه گندم در استان خراسان
برررسی امکان جداسازی باکتریهای آنتاگونیست فعال ضداروینیاآمیلووار عامل بیماری آتشک از میان میکروفلور باکتریایی درختان میوه سیب و گلابی
بررسی علل بوته‌میری هندوانه در مناطق جیرفت و کهنوج
مدل ریاضی انتقال حرارت در نان ایرانی و در طراحی ماشین پخت
طراحی و روش ساخت دستگاه آزمون پمپ هیدرولیک تراکتور
Undefined method 'title' when using <% page “New user” %>
What's a working concept for serving protected/individual downloads in Rails?
Rails equivalent for MapPath (from ASP.NET)
No route matches “/javascripts/prototype.js” -> explicitly define one?
Delete URL for nested associations
What's the easiest way to point a subdomain in Rails to a specific controller?
Rails: How to add an exception for an external server to request via post/put for activated protection from forgery?
Displaying associated objects
Accent Insensitive ordering in Sphinx
How Rails be configured to access a media resource that is not in its conventional directory location?
مطالعات چگونگی رفتارهای مصرفی آب کشاورزی در دشت میاندوآب از گذشته تا حال
تعیین ضریب اصطکاک دانه نخود
طراحی و ساخت ماشین کاشت بذر هویج مناسب مزارع کوچک
مقایسه تلقیح و تشکیل میوه و میزان محصول ارقام گوجه‌فرنگی درکشت پائیزه در خوزستان
بررسی عوامل موثر بر توفیق رهبران محلی در ترویج کشاورزی درشمال خراسان
مطالعه خصوصیات خاکها در یک ردیف اقلیمی - پستی و بلندی درمنطقه اصفهان و چهارمحال بختیا
مقایسه دو روش هیدروگراف شاخص وران هیدروگراف در تجزیه و تحلیل‌سیلابهای بخش سفلی رودخانه
مقایسه اقتصادی دامداری مرسوم داخل جنگل و دامداری بسته درحوضه آبخیز
طراحی و ساخت دستگاه بوته‌کار مرتعی
بررسی عوامل موثر اقتصادی در تولید گندم در ایران
بررسی اقلام هزینه و درآمد محصولات عمده کشاورزی کرج
بررسی رابطه عوامل شوری و پوشش گیاهی و اثرات شوری در ترکیبات‌معدنی گیاهان غالب کویر دام
طراحی و روش ساخت نقاله پنوماتیکی جهت مصادف کشاو
Phusion Passenger 2.2.2 crashes often
How to create a basic User Permissions per project association?
Does map.connect accept a wildcard-style format in the URL?
(Rails) Architecting a multi-model controller and index view…?
Rails - Easy way to display all fields in view
Database Design Related
Setting initial value for primary key in Rails (i.e. first object's id is 1000 instead of 1)
Authlogic: Assuring that a user can't log in twice
Rails Nested resource access problem in resource_controller
How do I do reflexive self-join relationships in ActiveRecord?
*
@