تاثیر سن و انرژی جیره بر ذخیره چربی محوطه بطنی در جوجه‌های گوشتی/


تاثیر سن و انرژی جیره بر ذخیره چربی محوطه بطنی در جوجه‌های گوشتی/
برپايه یافته‌های قبلی ثابت شده هست که چندین فاکتور می‌تواند بر روی تجمع چربی در محوطه بطنی جوجه‌های گوشتی موثر باشد که از اون جمله می‌توان به افزایش نسبت کالری به پروتئین، عدم بالانس بین اسیدهای آمینه، نوع چربی و سطح انرژی جیره اشاره نمود.


برآورد پارامترهای ژنتیکی و فنوتیپی صفات اقتصادی وزن بدن و پشم تولیدی سالیانه در گوسفند نژاد کرمانی
هدف این مقاله بررسی ارتباط ذخیره چربی محوطه بطنی با سن و سطح انرژی جیره در جوجه‌های گوشتی نر و ماده هست .


ارزیابی ژنتیکی صفات اقتصادی در بزهای مرخز(آنقوره ایران)


تاثیر مواد معدنی کود طیور بعنوان مکمل برای گاوهای شیری


71 out of 100 based on 16 user ratings 991 reviews

اثر محدودیت فیزیکی خوراک در دو نژاد تجاری از جوجه‌های گوشتی
بررسی سیتوژنتیک آرتمیای دریاچه ارومیه، مهارلو و اینچه‌برون
بررسی استرینهای عامل شانکر باکتریایی مرکبات در استانهای کرمان، هرمزگان و سیستان و بلوچستان
بررسی حساسیت شپشه گندم به چند سم رایج
مطالعه اثر سطح مقطع شیار در لوله‌های انتقال نیوماتیکی مواد دانه‌ای
تعیین میزان و منشاءعناصر سنگین(سرب ، کادمیوم، کروم و مس ) در رسوبات تالاب بین‌المللی میانکاله
بررسی میزان عناصر سرب و کادمیوم در آب ، رسوبات معلق و بافت ماهیچه‌ای ماهی در رودخانه قره‌چای
بررسی عوامل موثر در بروز سیلاب در حوضه نکارود- استان مازندران
آمایش سرزمین وردآورد کرج
بررسی خصوصیات پوشش گیاهی وخاک ، برای تعیین معیارهای تشخیص بیابانزایی، در دو ناحیه از استان یزد
مقایسه کارآیی دو روش کمی پهنه‌بندی خطر بیابان‌زایی(اختصاصی - مهاجری و انستیتوی بیابان ترکمنستان) در مدیریت منطقه بیابانی بجستان
Phusion Passenger 2.2.2 crashes often
How to create a basic User Permissions per project association?
Does map.connect accept a wildcard-style format in the URL?
(Rails) Architecting a multi-model controller and index view…?
Rails - Easy way to display all fields in view
Database Design Related
Setting initial value for primary key in Rails (i.e. first object's id is 1000 instead of 1)
Authlogic: Assuring that a user can't log in twice
Rails Nested resource access problem in resource_controller
How do I do reflexive self-join relationships in ActiveRecord?
*
@