بررسی اثرات نوع و میزان شوری بر جوانه‌زنی و رشد نونهال پروونانس‌های قره‌داغ (Nitraria schoberi L.)/


بررسی اثرات نوع و میزان شوری بر جوانه‌زنی و رشد نونهال پروونانس‌های قره‌داغ (Nitraria schoberi L.)/
شوری آب و خاک یکی از مهمترین شرایط محدودنماينده جوانه‌زنی و رشد گیاهان در عرصه‌های منابع طبیعی محسوب می‌شود.


تعیین باقیمانده متیل بروماید روی گندم ضدعفونی شده/
یکی از راه‌حل‌های پايه ی انتخاب اکوتیپ‌های مناسب گیاهان شورپسند هست .


کشاورزی پایدار، تغییرات اقلیم و اثرات آن بر تولیدات کشاورزی
در این مقاله میزان تحمل به شوری در مرحله جوانه‌زنی بذرهای قره‌داغ، جمع‌آوری شده از مناطق میغان اراک ، قندی‌آباد کاشان و ابوذرآباد کاشان در قالب طرح کرتهای دوبار خرد شده در 2 تکرار مورد بررسی برنامه گرفته هست .


بهره‌برداری از آب و کنترل شوری در کشاورزی مناطق خشک/


روشهای پژوهش آبهای زیرزمینی با استفاده از رادیواکتیو/


71 out of 100 based on 36 user ratings 961 reviews

تکامل و ارزیابی کود گوگردی مخلوط با بنتونیت/
گفتگو با آقای دکتر فرهودی/
تحلیلی از ساختار و تحول مدیریت آبیاری در ایران (قسمت اول)/
عاری‌سازی دو رقم نارنگی انشیو از ویروس تریستزا توسط پیوندک نوک شاخه/
بررسی چرخه زندگی عامل بیماری گال زگیلی چغندرقند و نقش آبیاری در میزان آلودگی مزارع به این بیماری در خوزستان/
بیماری گال زگیلی چغندرقند در خوزستان، پراکندگی و تاثیر آن بر عملکرد و کیفیت محصول/
بررسی بیماری پوسیدگی فیتوفترائی ریشه اسپرس در ایران/
مطالعه ویروئید شبه اگزوکورتیس مرکبات در مازندران/
نژادهای فیزیولوژیک Puccinia recondita tritici روی گندم در استانهای آذربایجان‌شرقی و اردبیل/
بررسی شانکر سیتوسپورایی بید جودانک/
Phusion Passenger 2.2.2 crashes often
How to create a basic User Permissions per project association?
Does map.connect accept a wildcard-style format in the URL?
(Rails) Architecting a multi-model controller and index view…?
Rails - Easy way to display all fields in view
Database Design Related
Setting initial value for primary key in Rails (i.e. first object's id is 1000 instead of 1)
Authlogic: Assuring that a user can't log in twice
Rails Nested resource access problem in resource_controller
How do I do reflexive self-join relationships in ActiveRecord?
*
@