بررسی تشخیص استعداد تولید مثل در مولدان تاس‌ماهی ایران/


بررسی تشخیص استعداد تولید مثل در مولدان تاس‌ماهی ایران/
هستعداد تولید مثل در بین تعدادی از مولدان تاس‌ماهی ایران از طریق اندازه‌گیری موقعیت هسته سلول تخمک مورد بررسی برنامه گرفت .


تبلور جزء به جزء آب دریاچه ارومیه به منظور تهیه نمکهای منیزیم و پتاسیم/
جهت تشخیص موقعیت هسته سلول، تخمک‌ها برش داده شدند و در زیر میکروسکوپ مورد آزمایش برنامه گرفتند.


بررسی کیفیت فاضلاب شهری همدان/
این کار به وسیله یک برش در طول محور قطب حیوانی - گیاهی تخمک با چاقوی جراحی یا تیغ یک لبه انجام گرفت .


بازیافت ضایعات نان در تهران و مسایل بهداشتی آن/
تغییرات هسته سلول مشاهده شده و به وسیله شاخص رسیدگی جنسی به شرح زیر ارزیابی گردید: -1 مولدانی که شاخص رسیدگی جنسی اونها کمتر از 0/07 یا یک به چهارده بودند (P < 0/07) در مرحله چهارم رشد تخمدان IVc جهت هورمونوتراپی در فصل تخمریزی مناسب بودند.


کمیت مواد زائد جامد بیمارستانهای تهران/
نتایج این بررسی با تعیین % باروری تخم‌ها به ترتیب 90 و 85 و 83 % مشخص گردید.


کنترل گاز و مواد معلق در دستگاههای زباله‌سوز بیمارستانی/
-2 مولدانی که شاخص رسیدگی جنسی اونها بیشتر از 0/07 بود به میزان مطلوب تکامل نیافته و برای القاء تخمریزی مناسب نبودند.


تحلیلی از وضعیت مناطق چهارگانه حفاظت شده در روند عمومی تخریب طبیعت (2)/
تعداد کمی از این مولدین جهت رسیدگی جنسی بیشتر انتخاب شدند ولی درجه باروری اونها کم و به ترتیب 70 تا 76 % تعیین گردید.


ارزیابی اثرات توسعه/
به علاوه نتایج این بررسی نشان داد که موقعی که هسته اوول (G.V.) به انتهای قطب حیوانی مهاجرت نماید و در زیر غشاء ائوپلاسم به صورت نواحی نیره رنگ مستقر شود، ائوسیت‌ها به تحریکات هورمونی جواب لازم داده و اوولاسیون با بهترین درجه باروری مشاهده خواهد شد.


زنان محیط زیست/91 out of 100 based on 51 user ratings 601 reviews

@