مطالعه امکان تهیه تخته فیبرو خمیر کاغذ ازتی (Arundo donax)/

تاثیر میزان اینوکولم اولیه نماتد مولد غده ریشه، Meloidogyne incognita (race- 1) در رشد بعضی از کالتیوارهای نخود (Cicer arietinum L.)/
شناسائی گیاهان هرز آبزی و نیمه‌آبزی سیستم آبرسانی مزارع و شالیزارهای استان گیلان و بررسی بیولوژی آنها/
بررسی اثر قارچ Paecilomyces lilacinus (Thom) samson در کنترل بیولوژیکی نماتد گره ریشه Meloidegyne javanica (Neal) chitwood/
بررسی امکان وجود اسید ریبونوکلیئک‌های وابسته (اقماری) در جدایه‌های ایرانی ویروس موزائیک خیار/
بررسی علفهای هرز میزبان نماتد مولد سیست چغندرقند در مزارع چغندرقند استان آذربایجان غربی/
روغن نخل و ارزش‌های اقتصادی آن/
Undefined method 'title' when using <% page “New user” %>
What's a working concept for serving protected/individual downloads in Rails?
Rails equivalent for MapPath (from ASP.NET)
No route matches “/javascripts/prototype.js” -> explicitly define one?
Delete URL for nested associations
What's the easiest way to point a subdomain in Rails to a specific controller?
Rails: How to add an exception for an external server to request via post/put for activated protection from forgery?
Displaying associated objects
Accent Insensitive ordering in Sphinx
How Rails be configured to access a media resource that is not in its conventional directory location?

مطالعه امکان تهیه تخته فیبرو خمیر کاغذ ازتی (Arundo donax)/
در این پژوهش ، امکان ساخت تخته‌فیبر و خمیر کاغذ از ماده اولیه غیر چوبی نی، بررسی شده هست .


بررسی تغییرات تنفسی در دو رقم گندم مقاوم و حساس در برابر بیماری زنگ زرد/
خواص فیزیکی و مکانیکی و تاثیر متقابل بعضی از این خواص بر روی تخته فیبرهای ساخته شده ارزیابی و با تخته‌فیبرهای تجارتی مقایسه شده هست .


بررسی اثرات ازت و فسفر بر خواص کمی و کیفی جو رقم ریحان/
اونگاه در باره بازدهی تولید و روش ساخت تخته فیبر بحث شده و اشاره مختصری به سایر محصولات فیبری، مانند تخته فیبر عایق و MDF شده هست .


ارزیابی کارآیی چهار قارچکش به صورت ضدعفونی بذر در کنترل بیماری لکه قهوه‌ای نواری جو در استان‌های آذربایجان‌شرقی و اردبیل/
بخشی هم به خواص شیمیائی محصول و متغیرهای مربوطه اختصاص یافته و کیفیت خمیرهای کاغذ بدست آمده مورد ارزیابی برنامه گرفته و در پایان نتیجه‌گیری شده که امکان ساخت تخته فیبر ازنی وجود دارد و بجز خواص جذب آب و واکشیدگی ضخامت تخته فیبر که کمتر از حد هستاندارد هست و این کاستی را نیز با انجام عملیاتی از قبیل بکاربردن مواد ضد رطوبت ، مانند پارافین در سطح تخته‌ها و یار روکش‌کاری تخته فیبرها، می‌توان تقلیل داد، بقیه خواص تخته فیبر حاصل ازنی، با مشخصات هستاندارد مطابقت دارد.


بررسی اثر تراکم و نسبت‌های مختلف کاشت بر عملکرد و اجزاء عملکرد کشت مخلوط سورگوم دانه‌ای و سویا/
همچنین نتیجه‌گیری شده که مناسبترین وقت پخت نی برای تهیه خمیر، 20 دقیقه و با غلظت ماده شیمیائی سودا به میزان 20 % هست که هم بازدهی بالائی دارد و هم خمیر از کیفیت نسبتا مطلوبی برخوردار هست .


تاثیر سویه‌های تجارتی باکتری Bradyrhizobium japonicum(Kirchner) بر خصوصیات کیفی و کمی سه رقم سویا/


مقایسه عملکرد ارقام هیبرید سورگوم دانه‌ای و سازگاری آنها در شرایط اقلیمی مشهد/


65 out of 100 based on 40 user ratings 565 reviews

@