بررسی اثر فاضلاب‌های تصفیه‌شده خانگی بر کیفیت و عملکرد گوجه‌فرنگی و کاهو و ویژگیهای خاک

تجزیه و تحلیل اثرات سیاست قیمت تضمینی بر تولید گندم و جو در ایران
مطالعه و بررسی خشکسالی در آذربایجان شرقی به روش هربست
بررسی تجدید حیات طبیعی گونه های بلوط در جنگلهای مریوان
بررسی عملکرد شرکتهای ترویج خصوصی از دیدگاه دست اندرکاران و روستائیان تحت پوشش و مقایسه آن با عملکرد ترویج دولتی با استفاده از شاخص های منتخب
بررسی آثار آزادسازی بازار گندم ایران بر روی رفاه اجتماعی و فقر
بررسی اثر بیماریزایی باکتری ‏‎Bacillus thuringiensis var.kurstaki‎‏ بر روی سنین مختلف لاروی سوسک کلرادوی سیب زمینی ‏‎Leptinotarsa decemlineate(Say)‎‏ و اثر سینرژیست
Undefined method 'title' when using <% page “New user” %>
What's a working concept for serving protected/individual downloads in Rails?
Rails equivalent for MapPath (from ASP.NET)
No route matches “/javascripts/prototype.js” -> explicitly define one?
Delete URL for nested associations
What's the easiest way to point a subdomain in Rails to a specific controller?
Rails: How to add an exception for an external server to request via post/put for activated protection from forgery?
Displaying associated objects
Accent Insensitive ordering in Sphinx
How Rails be configured to access a media resource that is not in its conventional directory location?

بررسی اثر فاضلاب‌های تصفیه‌شده خانگی بر کیفیت و عملکرد گوجه‌فرنگی و کاهو و ویژگیهای خاک
بررسی اثر فاضلابهای تصفیه‌شده خانگی در کیفیت و عملکرد گوجه‌فرنگی و کاهو و ویژگیهای خاک به منظور دستیابی به آگاهی از تاثیر کاربرد فاضلابهای تصفیه شده خانگی بر رشد و عملکرد گوجه‌فرنگی و کاهو و ویژگیهای خاک ، آزمایشی در خاکی با بافت لوم رسی و به مدت یکسال زراعی و در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در مزرعه دانشکده کشاورزی دانشگاه مشهد مقدس انجام شد.


پراکنش و سبب شناسی بیماری شانکرپوستی گردو در استانهای فارس و کهگیلویه و بویر احمد
تیمارها عبارت بودند از "-1 آبیاری با فاضلاب تصفیه شده خانگی، -2 آبیاری با فاضلاب تصفیه شده خانگی + آب چاه به تناوب ، -3 آبیاری با آب چاه + کود حیوانی، -4 آبیاری با آب چاه + کودشیمیایی، -5 آبیاری با آب چاه (شاهد).


بررسی تاثیر تراشه های راش و شرایط پرس بر ویژگیهای کیفی تخته تراشه(‏‎(OSB‎‏
نتایج حاصل از آزمایش نشان داد که عملکرد میوه‌تر و خشک گیاهان گوجه‌فرنگی و کاهو در کلیه تیمارهای آزمایش افزایش داشت .


بررسی آثار سیاست خرید تضمینی محصولات کشاورزی در استان فارس
ماکزیمم افزایش عملکرد میوه‌تر گوجه‌فرنگی و کاهو به ترتیب در تیمارهای 1 و 3 در مقایسه با تیمار شاهد مشاهده شد.


ارائه و ارزیابی بیلان رطوبتی خاک زراعی (مطالعه موردی:اراضی پردیس نازلو دانشگاه ارومیه)
حداکثر افزایش وزن کل بوته گوجه‌فرنگی (تر و خشک) به ترتیب در تیمارهای 1 و 3 در مقایسه با تیمار شاهد مشاده شد.


بررسی روابط مورفومتریک و زمان رسیدگی جنسی میگوی پالمون دریای خزر در کانال گمیشان(جنوبشرقی دریای خزر)
حداکثر وزن کل تر کاهو به ترتیب در تیمارهای 1 و3 و حداکثر وزن کل خشک کاهو به ترتیب در تیمارهی 3 و 1 در مقایسه با تیمار شاهد مشاهده شد.


بررسی تاثیر عملیات کشاورزی (دیمکاری) در تخریب اراضی (مطالعه موردی: زنجان)
نتایج تجزیه گیاهان نشان داد که غلظت عناصر غذایی ماکرو و میکرو در کلیه اندامهای هوایی (برگ ، ساقه، دمگل و میوه) و زیرزمینی گیاهان گوجه‌فرنگی و کاهو در کلیه تیمارهای آزمایش نسبت به شاهد افزایش داشت .


تعیین عوامل موثر در ترک تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر و تبیین آن در فرآیند توسعه شهر درچه ، شهرستان خمینی شهر، استان اصفهان
در میان عناصر میکرو غلظت عنصر آهن حداکثر و غلظت کادمیوم حداقل شد.


اثر تنش های شوری بر میزان پوسیدگی ریشه ‏‎Cucumis melo‎‏ ناشی از ‏‎Phytophthora drechsleri‎‏
آلودگیهای میکروبی در تیمارهای 1 و 2 آزمایش در گیاهان گوجه‌فرنگی و کاهو به مراتب بیش از سایر تیمارها بود.

نتایج حاصل از تجزیه خاک نمونه‌برداری شده از عمق 0-30 سانتیمتری نشان داد که PH، غلظت منیزیم محلول و تبادلی و % رطوبت اشباع خاک کاهش داشت .

اما هدایت الکتریک عصاره اشباع خاک ، نسبت جذب سدیم، ازت کل، فسفر قابل جذب ، بر محلول، کاتیونها و اونیونهای محلو، کاتیونهای تبادلی و عناصر سنگین خاک افزایش داشت .

اما این افزایش خصوصیات خاک زیر مرز هستاندارد ارائه شده توسط مجامعه بین‌المللی بود و هیچگونه تاثیر سوئی بر خاک نداشته هست .

همچنین به لحاظ کوتاهی مدت آزمایش % کربن لایه سطحی و CEC خاک تغییری نداشت .

تفاوتهای ایجاد شده در سایر خصوصیات گیاهان و خاک قابل توجه نیست .

هر چند ضروری می‌باشد که به نتایج حاصله در سالهای بعد نیز توجه گردد.
79 out of 100 based on 79 user ratings 1129 reviews

اثر زئولیت بر گوارش پذیری سیلاژ ذرت فرآوری با اوره
شناسایی سوسک های شکارگر جنس‏‎(Col.:Cybocephalidae)‎‏ ‏‎Cybocephalus‎‏ روی سپرداران جنس ‏‎Lepidosaphes(Hom.:Diaspididae)‎‏ و مطالعه بیولوژی گونه فعال آن روی سپردا
بررسی بقایای سموم تیومتون وریدومیل در خیار با استفاده از روش کروماتوگرافی
ارزیابی ترکیب شیمیایی ، تجزیه پذیری به روش ‏‎In situ‎‏ و اندازه ذرات سیلوهای ذرت
بررسی سیستمهای موجود اگروفارستری و روشهای اصلاح آن در زاگرس، مطالعه موردی در استان کهکیلویه و بویراحمد
اشتقاق معادلات هیدرولیکی خاکهای گچی با استفاده از توابع انتقالی
Phusion Passenger 2.2.2 crashes often
How to create a basic User Permissions per project association?
Does map.connect accept a wildcard-style format in the URL?
(Rails) Architecting a multi-model controller and index view…?
Rails - Easy way to display all fields in view
Database Design Related
Setting initial value for primary key in Rails (i.e. first object's id is 1000 instead of 1)
Authlogic: Assuring that a user can't log in twice
Rails Nested resource access problem in resource_controller
How do I do reflexive self-join relationships in ActiveRecord?
*
@