کنترل فرمول کودی اثرات گوگرد در جذب فسفر در عملکرد شبدر


کنترل فرمول کودی اثرات گوگرد در جذب فسفر در عملکرد شبدر
این طرح بمنظور کنترل فرمول کودی توصیه شده مرکز تحقیقات در مورد شبدر بر پايه 120 P 500 S قطعه انتخابی به 4 قسمت 300 متر مربعی و فرمول کودی در قطعات بشرح ذیل اعمال می‌شود : 1 - فرمول کودی توصیه شده 120 P 500 S 2 - 30 % بالاتر از فرمول توصیه شده بندیک 3 - 30 % پایین‌تر از فرمول توصیه شده بند یک 4 - فرمول کودی متداول زارعین (گوگرد یکماه قبل از کشت و کود فسفات همراه بذر در پاییز) سایر عملیات طبق تقویم زراعی مندرج در طرح انجام این طرح در یک دهستان از شهرستان مریوان در 4 قطعه 300 متر مربعی اجرا و نتیجه به هستناد نقل هستان کردستان بعلت سرمای 7ˆ14 درجه سانتیگراد از 27 بهمن‌ماه (در وقت علوفه سبز جوان) و بارندگی شدید مورخ 13 اسفند به میزان 1ˆ46 میلیمتر و خسارت حاصله از سیل مورخ 26ˆ12ˆ71 مزرعه تحقیقی ترویجی در منطقه ولاژد مریوان از بین رفته هست .


بررسی کاشت شیاری در محل‌های مختلف فارو و مقایسه آن با روش کرتی با استفاده از آب شور در زراعت پنبه


بررسی مصرف کود پتاسه بر روی عملکرد ذرت


95 out of 100 based on 65 user ratings 665 reviews

بررسی مصرف کود پتاسه و فسفره بر کمیت و کیفیت چغندرقند زمستانه رقم ایرانی
بررسی مصرف مقادیر مختلف مواد آلی، ازت ، فسفر در خزانه برنج لاین 7 در اصفهان
بررسی نیاز ازته برنج رقم Ch - 21
بررسی نیاز غذائی یونجه نیک‌شهری
بررسی و آزمایش اثر چند علفکش بر روی علفهای هرز یونجه
بررسی و تعیین بهترین میزان بذر و زمان بذرپاشی در کشت مستقیم برنج
بررسی و تعیین فرمول کودی بر روی گندم قدس و فلات
بررسی و تعیین فرمول کودی گندم بک‌کراس روشن
بررسی و تعیین مناسب‌ترین فرمول کودی ازت و فسفر بر روی رقم جو ماکوئی
بررسی و تعیین نیاز خرما به ازت و فسفر و پتاس
بررسی و تعیین نیاز سورگوم علوفه‌ای به ازت و فسفر و پتاسیم در خاکهای سبک منطقه سیستان
بررسی و تعیین نیاز غذائی ارقام گندم کراس بیات غلات و وریری
How can I match the beginning of a line in dreamweaver with regex?
Grep (or maybe regex) check for pattern on lines before or after a match
How to check a regexp's relevance?
Regular expression to identify CamelCased words with leading uppercase letter
Match folder name from url using regex
Can I have a regex validate the full string?
if else .htaccess/ISAPI
%:s/\([0-9]*\)_\(*\)/\2 will not rename files
Remove punctuation marks except apostrophe Regex
How to extract the number in the string “Task(12345)” with Regular Expression and Powershell?
*
@