بهداشت روشهای پرورش غاز و بررسی امکانات موجود کشور در این زمینه

کم خونی در اثر استعمال آنتی‌بیوتیکها - کلرامفنیکل - استرپتومایسین
سندرم یبوست
بررسی میزان کلسترول تام خون گاوان ایران
بررسی اعضای موجود در حفره بطنی گاو و تصاویر مقاطع آن اعضا
ارزش تشخیص فیبرینوژن پلاسما و ارتباط آن با تغییرات گلبولهای سفید خون در گاو
بررسی ارتباط بین رنگ فاندوس چشم و رنگ و مو در اسب
اهمیت فرآورده‌های دامی در بروز سل و پیشگیری سل در خانواده‌ها
پیش‌گیری و درمان تورم پستان بوسیله مامکس
پنتوتال سدیم و اثرات آن در بیهوشی عمومی
بررسی در اطراف مرگ تشخیص مرگ در دامها و تشخیص مرگهای حقیقی و مرگ‌های ناگهانی
اندازه‌گیری مقادیر طبیعی آنزیمها در سرم گوسفندان منطقه فارس از بدو تولد تا سن 6 ماهگی
بررسی وضع بهداشتی کارخانه‌های تهیه کننده موا غذائی در استان خراسان
اصول انتخاب در اصلاح نژاد دامها
Python - platform-independent 5.1 Sound Library
Check result of AX_PYTHON_MODULE in configure.ac
Any way to assign terminal output to variable with python?
Many to many relation SQLAlchemy (does relation exsist attribute)
Python networkx DFS or BFS missing?
how to make a variable change from the text “1m” into “1000000” in python
Scale 2D coordinates and keep their relative euclidean distances intact?
Python Bitstream implementations
decrypt excel files
How to resize QInputDialog, PyQt
*
@