جداسازی و شناسائی مایکو پلاسماارژینینی از پنومونی‌های تحت حاد و مزمن (پنومونی‌های اتیپیک) گوسفند در ایران

بررسی لاپاراسکوپیک باز بودن لوله رحمی در زمان فحلی و دی‌استروس گاوهای سوپراوولیت شده
موارد استعمال د-د-ت در دامپزشکی
لزوم اطلاعات کالبدشناسی و تاثیر آن در بازرسی گوشت
میشهای دشت میشان دشت آزادگان فعلی
بررسی و شناسایی بعضی از انواع تومورهای سگ در تهران
بررسی وضع دامپروری در شهرستان داراب
برسی اورام مفاصل در ایران
خصوصیات باکتریائی و بیوشیمی بعضی از سویه‌های کلستریدیوم آدماسین جدا شده از گوسفندان مبتلا به بیماری تورم عفونی قانقاریای کبد هپاتیت نکروز
فلورمیکربی شیر پاستوریزه
بررسی وضعیت کمبود مس در گوسفند و بز در بعضی از سواحل شمالی و نواحی مرکزی ایران
ترکیب انواع برنج و فرآورده‌های مختلف آن از نظر تغذیه دام
دامپروری و دامپزشکی در بخش گرمسیری جنوب شرقی ایران دو سال در مکران
پوست‌کنی دام‌ها از نظر مارکتینگ فرآورده‌های دامی
Python - platform-independent 5.1 Sound Library
Check result of AX_PYTHON_MODULE in configure.ac
Any way to assign terminal output to variable with python?
Many to many relation SQLAlchemy (does relation exsist attribute)
Python networkx DFS or BFS missing?
how to make a variable change from the text “1m” into “1000000” in python
Scale 2D coordinates and keep their relative euclidean distances intact?
Python Bitstream implementations
decrypt excel files
How to resize QInputDialog, PyQt
*
@