مروری بر نقش مولکولهای چسبندگی در سرطان


مروری بر نقش مولکولهای چسبندگی در سرطان
مولکولهای چسبندگی نقش های حیاتی را در بسیاری از فرایندهای سلولی ایفا می نماید برخی از این نقشها عبارتند از : رشد سلولی - تمایز- امبریوژنز - جواب و مهاجرت سلولهای ایمنی- اتصال سلولها معمولاٌ لکوسیتها به یکدیگرو .


ذات‌الریه کرمی در نشخوارکنندگان و درمان آن
.


عمل رومنوتومی و بررسی کشتارگاهی تورم ضربه‌ای نگاری و پریکارد و تعیین میزان درصد اجسام فلزی موجود در شکمبه و نگاری شتر
.


تاثیرات ژنتیکی رنگ پشم و ثبات آن در برابر عوامل محیطی


اندازه‌گیری باقیمانده سموم دفع آفات کلره در گوشت


59 out of 100 based on 54 user ratings 379 reviews

@