طرح بررسی خصوصیات تولیدی گاوهای هلشتاین ثبت شده کانادائی و مقایسه آن با گاوهای هلشتاین بومی شده در موسسه تحقیقات دامپروری


طرح بررسی خصوصیات تولیدی گاوهای هلشتاین ثبت شده کانادائی و مقایسه آن با گاوهای هلشتاین بومی شده در موسسه تحقیقات دامپروری
دراین طرح بررسی یک سری صفات تولیدی ومهم اقتصادی ونیزمیزان تاثیرشرایط محیطی برروی تولیدات ودرجه آداپتاسیون ورفتاروحالات دام کانادائی درشرایط آب وهوائی کرج ومقایسه اون باگاوهای هولشتین بومی شده موردمطالعه قرارخواهدگرفت

بررسی تاثیر گرده‌افشانی زنبور عسل


71 out of 100 based on 51 user ratings 1001 reviews

بررسی تعادل کاتیون - آنیون جیره‌های غذایی با استفاده از سطوح مختلف زئولیت بر روی عملکرد جوجه‌های گوشتی
بررسی تعیین سن مناسب جهت شروع پرواربندی بره‌های نر سنگسری
بررسی تعیین و افزایش توان تولیدی گوسفندان زندی در شرایط مزرعه
بررسی توان تولیدی 4 گروه بلدرچین وارداتی در ایستگاه شبستر
بررسی خصوصیات تولیدمثلی و مرفولوژیک آهوی ایرانی در حصار
بررسی خواص کیفی پنیر حاصله از مناسب‌ترین امتزاج شیر گاو هلشتاین و گاومیش خوزستان
بررسی درصدهای مختلف سیلوی تفاله لیمو در تغذیه گوساله‌های نر بومی
بررسی روشهای تولید موم زنبورعسل
بررسی روشهای سیلو کردن تفاله گوجه‌فرنگی همراه با ذرت علوفه‌ای و تعیین ارزش غذایی آن در گوسفند بلوچی
بررسی زمستان گذرانی کندوهای مدرن و اثرات قوی نگهداشتن کلنی‌ها در زمستان
بررسی ژنتیکی برخی از خصوصیات پشم و رشد در گوسفند بلوچی
بررسی سازگاری قابلیتهای تولیدی گوسفندان آرخارمرینوس در شرایط محیطی آذربایجان شرقی
بررسی سرعت رشد و قدرت پرواربندی گوساله‌های نر بومی، دورگ و اصیل موجود در استان لرستان و مقایسه اقتصادی بین آنها
What is the intended use of the DEFAULT section in config files used by ConfigParser?
What is the easiest, most concise way to make selected attributes in an instance be readonly?
Example Facebook Application using TurboGears — pyFacebook
“cannot find -lpq” when trying to install psycopg2
How can i move an object drawn in device context python
Checking for code changes in all imported python modules
Contributing to Python
How to parse an ISO 8601-formatted date in Python?
What is the best way to store set data in Python?
Doing CRUD in Turbogears
*
@