بررسی پایداری عملکرد دانه و شاخص برداشت ( صفات مرفوفیزیولوژیک ژنوتیپ های امید بخش گندم زمستانه و بهاره - پائیزه در مناطق سرد ‏‎(EWYT-C-78)‎‏


بررسی پایداری عملکرد دانه و شاخص برداشت ( صفات مرفوفیزیولوژیک ژنوتیپ های امید بخش گندم زمستانه و بهاره - پائیزه در مناطق سرد ‏‎(EWYT-C-78)‎‏
نتایج بدست آمده در سال زراعی 80-79 در 11 ایستگاه تحقیقاتی اقلیم سرد کشور نشان داد که در میان 20 ژنوتیپ، ژنوتیپ ‏‎C-78-3‎‏ با متوسط عملکرد 6755 کیلوگرم در هکتار و میانگین رتبه ‏‎5/9(R)‎‏ و انحراف از رتبه ‏‎(SDR)‎‏ 1/4 روی هم رفته بالاترین سازگاری را از خود نشان داد.


بررسی ارقام گندم در بلوک های دو رگ گیری و نسل F1
بیشترین عملکرد این ژنوتیپ در ایستگاه جلگه رخ با 9648 کیلوگرم در هکتار و کمترین اون در ایستگاه اقلید با عملکرد 3444 کیلوگرم در هکتار تولید گردید.


بررسی تاثیر تاریخ کاشت و تراکم بذر بر عملکرد دانه رقم جدید گندم C-75-5 در منطقه زنجان
از نظر بیماری زنگ زرد این ژنوتیپ با ‏‎20MS‎‏ تحمل قابل قبولی را از خود نشان داد و از نظر صفات مورفو-فیزیولوژیک مانند شاخص برداشت ‏‎(HI)‎‏ ژنوتیپ ‏‎C-78-19‎‏ با ‏‎HI=%52‎‏ بیشترین ‏‎HI‎‏را به خود اختصاص داد.


بررسی صفات کمی و کیفی لاینها و ارقام گندم نان بهاره در آزمایش های بین المللی
از نظر صفت فیزیولوژیکی سهم اندوخته ساقه، قبل از مرحله گرده افشانی در عملکرد دانه ‏‎(PAPCG)‎‏ ژنوتیپ ‏‎C-78-7‎‏ با 40% بیشترین سهم را به خود اختصاص داد.


بررسی صفات کمی و کیفی ارقام گندم در آزمایشات مقایسه عملکرد


بررسی صفات کمی و کیفی لاینها و ارقام گندم نان در آزمایشات مقایسه عملکرد و مشاهده ای بین المللی
نمایه ها:


59 out of 100 based on 34 user ratings 859 reviews

بررسی در آزمایشات مقایسه عملکرد گندم دوروم
بررسی صفات کمی و کیفی لاین ها و ارقام گندم دوروم در آزمایش های بین المللی مقایسه عملکرد
بررسی صفات کمی و کیفی لاین ها و ارقام گندم دوروم در آزمایشات بین المللی مقایسه عملکرد
بررسی و مقایسه لاینها و ارقام گندم نان بهاره در آزمایشات بین المللی مشاهده ای و مقایسه عملکرد
بررسی تاثیر تاریخ کاشت و تراکم بر عملکرد دانه ذرت رقم KSC 301 به عنوان کشت دوم
بررسی تاثیر تاریخ کاشت بر عملکرد هیبرید جدید ذرت KSC 647 در کشت تاخیری و مقایسه آن با هیبرید KSC 704
بررسی و تهیه لاینهای خالص ذرت
ارزیابی عملکرد و صفات اگرونومیکی کولیتوارهای ذرت در شرایط نرمال و دیرکاشت در مغان
ارزیابی و خودگشنی ژرم پلاسم های ذرت تحت شرایط خشکی و گرما جهت تولید لاین های خالص
Gaussian distributions with PHP on a 24h time period
Do any mapping APIs provide road details?
php + unixODBC + DB2 + DESCRIBE = token not valid?
php Access violation
User interface for generating Phing build files?
How to convert a utf-8 string to a utf-16 string in PHP
Anyone have issues going from ColdFusion's serializeJSON method to PHP's json_decode?
In Facebook app, is there a way to link directly to “join a group”
Creating a two-pass PHP cache system with mutable items
Saving a web development project from disaster
*
@