آفات مهم درختان سیب و گلابی در منطقه آذربایجان و طرق دفع آنها

طرح بررسی تاثیر و مقایسه عملکرد چند نوع برگریز پنبه
طرح بررسی تاثیر و مقایسه چند نوع برگریز پنبه
طرح جمع‌آوری و تعیین مهمترین ستگهای پنبه و مطالعه بیولوژی و خسارت آنها
طرح بررسی تکمیلی مبارزه تلفیقی علیه آفات درختان سیب ( ) Pest management ( بویژه تعیین مناسب ترین زمان سمپاشی بمنظور حمایت از دشمنان طبیعی )
طرح بررسی ملخهای زیان‌آور خراسان
بررسی مقدماتی کشت گلدانی چغندر قند در زمین‌های آلوده به نماتد
طرح بررسی بیواکولوژی ملخ Polysarcus elbursianus ( Vv. ) ( orthoptera - Tettiyoniidae )
آفات و امراض غلات در ایران و طرق مبارزه با آنها
بررسی سوختگی برگ و میوه گردو
مطالعه سیاهک ذرت
سبب شناسی موزائیک گیاه گل کلم در اصفهان
آزمایش آسورتیمال‌پیژکرستا در مورد سفیدک حقیقی توتون
کنترل شیمیائی انگل گل جالیز در مزرعه
OS X Command-line URL filter
Disable/Cancel Sleep Command on MacOSX
Using Mac for development
How do I set an OS X application bundle's working directory?
Newbie Question: GTK# (Mono) on OSX
Using Time Machine for test environment rollback for Mac platform
Advice for Delphi Development on a Mac? [closed]
IS there any way to add an alias to the user Documents folder inside a DMG
~/Library/PDF Services gone in Snow Leopard [closed]
Ejecting a hidden volume
*
@