مقاومت نباتات در برابر حمله نماتدها مقاومت باقلا در برابر حمله نماتدها - انتخاب واریته مقاوم باقلا انتخاب بهترین سم روی نماتد باقلا

@