معرفی مدلی برای بررسی استواری طراحی در چرخه عمر محصول

مسأله زمانبندی تک‌‌ ماشینه دوعامله با محدودیت دسترسی به ماشین
طراحی سیستم پشتیبان تصمیم مبتنی بر عامل: هماهنگی زنجیره تامین با استفاده از قراردادها و مدیریت موجودی توسط فروشنده
ارائه الگوی مناسب برای رتبه‌بندی شعب بانک‌ها با استفاده از کارت امتیازی متوازن و AHP فازی (مطالعه موردی: بانک ملی)
توسعه مدل های جدید سیاست سفارش اقتصادی تورمی در فضای مارکوفی
مکان‌یابی شبکه‌ای برای تسهیلات مستعد خرابی با در نظر گرفتن تقاضاهای احتمالی و اطلاعات ناقص مشتریان
مدلسازی مساله مسیریابی- موجودی در زنجیره تامین ساخت و ساز با در نظر گرفتن روابط پیش‌نیازی
Multiple eclipses for different feature set or single eclipse contains all plug-ins?
Make my own Eclipse Intro page
Error installing Oracle Enterprise Pack for Eclipse
Ecplise CDT .settings folder
How do I attach source code locations to plugins in my Eclipse RCP target platform?
What is the best way to upgrade from Eclipse 3.3 to 3.4 (or future releases)
gwt maven plugin - unable to run archetype generated sample project in eclipse
Blackberry Eclipse Plugin - cannot generate cod file or see BB properties
Draw2D figure with get position at offset
Change Eclipse variable autohighlight color

معرفی مدلی برای بررسی استواری طراحی در چرخه عمر محصول
طراحی هستوار ، راهکاری نوین و مبتنی بر خلاقیت برای ارتقاء سطح کیفی محصولات با حداقل هزینه ممکن می‌باشد که در عصر رقابتی امروز می‌توان از اون در ساوقتهای تولیدی و حتی خدماتی هستفاده نمود و موجبات حفظ سود آوری و رقابت پذیری بنگاه اقتصادی را فراهم آورد.


مدل عوامل تأثیرگذار بر تصمیم‌گیری خرید مشتریان در بازارهای الکترونیکی
در سالهای اخیر توجه فراوانی به بررسی پایداری عملکرد محصول در طی وقت شده هست و بررسی مشخصه‌های کیفی وقت محور در برخی صنایع نظیر داروسازی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار می‌باشد.


توسعه مدل تحلیل پوششی داده‌ها با هدف اعتبارسنجی متقاضیان گروه‌بندی شده تسهیلات بانکی
در این نوع محصولات، برای بررسی رفتار مشخصه کیفی، به جای یک عدد، نموداری از مقادیر مشاهده شده در مقاطع وقتی مختلف به دست می‌آید که به اون پروفایل مشخصه کیفی فرموده می‌شود.


شناسایی و اولویت بندی علل تاخیرات پروژه‌های صنعت آب بر اساس رویکرد AHP
در این تحقیق، موضوع طراحی هستوار برای مشخصه‌های کیفی وقت محور از چندین منظر مورد مطالعه و بررسی برنامه گرفته هست.


تهیه نانو گرافن از گرافیت و استفاده از آن در نانوکامپوزیت های پلیمری بر پایه لاستیک استایرن بوتادین
پس از بررسیهای صورت گرفته بر روی روشهای موجود برای حل این نوع مسائل، روش تابع مطلوبیت به عنوان لوازم اصلی بهینه سازی مدنظر می‌باشد.


تحلیل تغییرات شدت انرژی مبتنی بر تجزیه عوامل و متغیرهای کلان اقتصادی در زیر بخش‌های صنعت
سعی بر اونست که با تعیین مقادیر مناسب برای شرایط قابل کنترل، شرایط مشخصه کیفی تا حد امکان به شرایط ایده آل نزدیک گردد.


طراحی داخلی انبار عبوری برای بهبود زمان‌بندی کامیون‌ها
در قدم نخست مسائل با داده‌های کامل و به ویژه بهینه سازی این نوع مسائل با یک یا چند مشخصه کیفی وقت محور، مسائل با چندین پروفایل برای یک مشخصه کیفی و مسائل با یک مشخصه کیفی دارای شرایط متغیر در طی وقت مورد ارزیابی برنامه گرفته‌اند.


ارائه رویکردهای تقریب برای کمینه‌‌سازی مجموع وزن‌‌دار زمان تکمیل با محدودیت دسترسی انعطاف‌‌پذیر
برای این نوع مسائل، از آماره های مختلفی نظیر میانگین، واریانس، ضریب تغییرات و کواریانس میان مقادیر مشاهدات در مقاطع مختلف وقتی هستفاده شده هست.


تکنیک‌ها و روش‌های ارزش‌گذاری شرکت‌ها با تاکید بر رویکرد اختيارات طبيعي: پياده‌سازي براي سنگ آهن گلگهر سيرجان
در ادامه مسائل با محدودیت داده‌های ورودی نیز مورد بررسی برنامه گرفته هست و برپايه تعداد محدودی از تنظیمات و به کمک معیارهای مناسب پروفایلهای ارائه شده با پروفایل مرجع مقایسه و شبیه‌ترین پروفایل به پروفایل مرجع انتخاب شده هست.

راهکارهایی نیز جهت رفع نواقص مشاهده شده در شاخصهای عنوان شده ارائه و روشهایی جهت هستفاده از این شاخصها برای ارزیابی پروفایلهای مشخصه‌های کیفی با ویژگی بیشینه گرا و کمینه گرا پیشنهاد شده هست.

جهت بررسی و پایش مستمر مشخصه‌های کیفی مهم و حیاتی نیز روشی ارائه می‌گردد.

بهینه سازی وضعیت مشخصه‌های کیفی درون دامنه‌ای و تعیین تعداد نقاط بهینه برای پایش مشخصه‌های کیفی وقت محور را می‌توان از دیگر نتایج به دست آمده به شمار آورد.

در ادامه، ضمن بررسی شاخصهای موجود برای سنجش قابلیت فرآیند، از اونها جهت بررسی عملکرد محصول در طی وقت و تنظیم مقادیر مناسب برای شرایط قابل کنترل هستفاده می‌شود و با انجام اصلاحاتی بر روی یکی از این شاخصها، شاخص دیگری جهت سنجش هستواری عملکرد محصول معرفی گردیده هست.

مضافاً اونکه ضمن بررسی نقاط ضعف تابع مطلوبیت درینگر و سویچ در چگونگی تعامل با مشاهدات خارج از حدود مجاز فنی، یک تابع مطلوبیت جدید ارائه شده هست که با توجه به ارزیابی صورت گرفته نسبت به تابع مطلوبیت اشاره شده بهتر عمل می‌نماید.

موضوع بررسی هستواری عملکرد از دیدگاه پایایی نیز مورد توجه برنامه گرفته هست.

در این خصوص، با بررسی نحوه تأثیرگذاری شرایط مزاحم بر مشخصه‌های کیفی محصول در مقاطع وقتی مختلف، تنظیماتی برای شرایط قابل کنترل تعیین می‌گردد که میزان حساسیت محصول نسبت به شرایط مزاحم را به حداقل ممکن برساند.

هر یک از روشهای عنوان شده به کمک داده‌های واقعی و یا شبیه سازی شده مورد ارزیابی برنامه گرفته‌اند.

نتایج حاصل از حل مثالها و مقایسه با روشهای مشابه موجود، نشانگر کفایت روشهای پیشنهادی در حل مسائل مربوط به طراحی هستوار مشخصه‌های کیفی وقت محور می‌باشد.
97 out of 100 based on 87 user ratings 937 reviews

ارزیابی عملکرد اقتصادی شرکت های صنایع پتروشیمی پذیرفته شده در بورس و اولویت‌بندی این شرکت‌ها جهت سرمایه‌گذاری به روش AHP
ارزیابی کارایی روش‌های کاهش مصرف انرژی در صنعت سیمان با استفاده از روش تحلیل پوششی داده‌ها
زمان‏بندی چند پروژه‏ای با هدف کاهش ریسک عدم دسترسی به منابع و هزینه با رویکرد زنجیره بحرانی
تشخیص عیب و پیش بینی زمان از کارافتادگی ماشین آلات دوار با استفاده از هوش مصنوعی
ارائه مدلی دو سطحی برای تعیین سیاستهای بهینه نهادهای عمومی جهت بازیافت زباله
ارائه مدلی بر مبنای شبکه عصبی و تحلیل پوششی داده ها برای بهینه سازی مسائل چند پاسخه در روش تاگوچی
Is it possible to map a hotkey to “compare to each other” in eclipse?
GhostDoc Equivalent for Eclipse(Java)
Hudson continuous integration of graphical desktop application and slave nodes
Eclipse PDT & PHPUnit?
How to set the Eclipse date variable format?
How do I get WTP added into FlexBuilder 3
java.lang.NoSuchMethodError: main when starting HelloWorld with Eclipse Scala plugin
Aptana 1.5 “svn: Error resolving case of”
J2ME: Prefetch error -5. MediaException
How do I change Eclipse to use spaces instead of tabs?
*
@