بررسی تطبیقی برنامه‌ریزی استراتژیک در ایران

مدل‌سازی سیستماتیک فازی به کمک خوشه‌سازی فازی و با استفاده از شبکه‌ عصبی
بهره برداری بهینه از منبع آب مجموعه سد های مخزنی کارون ـ دز
طراحی یک مدل ارتقاء بهره‏وری در صنایع خودروسازی با استفاده از روش بنچ مارکینگ
تعیین اندازه بهینه انباشته درمدلهای تولید و خرید برای اقلام فاسد پذیر
طراحی یک مدل چند معیاره برای تخصیص منابع محدود با سطح متغیر، در پروژه های عمرانی ، با استفاده از الگوریتم ژنتیک
ارائه مدل آماری برای پیش بینی قیمت سهام شرکتهای خودروسازی پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران
Multiple eclipses for different feature set or single eclipse contains all plug-ins?
Make my own Eclipse Intro page
Error installing Oracle Enterprise Pack for Eclipse
Ecplise CDT .settings folder
How do I attach source code locations to plugins in my Eclipse RCP target platform?
What is the best way to upgrade from Eclipse 3.3 to 3.4 (or future releases)
gwt maven plugin - unable to run archetype generated sample project in eclipse
Blackberry Eclipse Plugin - cannot generate cod file or see BB properties
Draw2D figure with get position at offset
Change Eclipse variable autohighlight color

بررسی تطبیقی برنامه‌ریزی استراتژیک در ایران
در ادبیات مدیریت برنامه‌ریزی بعنوان محور و مهمترین وظیفه مدیر مطرح هست اداره هر نظام و مجموعه‌ای، صرفنظر از ابعاد اون نیازمند علم به هدف غائی به کجا می‌خواهد برود، خط مشی و روشهای مناسب رسیدن به اون چگونه می‌خواهد برود امکانات مورد نیاز به چه منابع و ابزاری نیاز دارد هست ، بر این پايه اگر مدیر بخواهد بر پايه سیاستهای تعیین شده و جهت گیریهای علمی و اصلی نظام را هدایت و رهنمون سازد، نیاز به برنامه‌ریزی و تنظیم امور دارد.


طراحی و تولید مین پرتاب‌کن
در نظام جمهوری اسلامی نیز ضرورت برنامه‌ریزی و تنظیم اهداف ، خط مشیهای نظام به منظور تحقق آرمانهای والای انقلاب اسلامی از مباحثی هست که بحث و فرمودگو پیرامون اون بسیار بوده هست و تلاشهای مستمر سالهای سپس پیروزی انقلاب اسلامی پیرامون تهیه برنامه‌های چند ساله و عدم توفیق در ارائه اونها که بالاخره منجر به تهیه برنامه 5 ساله اخیر شده هست ، بر ابهامات پیرامون روشهای برنامه ریزی بکار گرفته شده و مدلهای مورد هستفاده می‌افزاید .


برنامه‌ریزی تعداد دسته اقتصادی تولید


کاربرد برنامه‌ریزی ریاضی در جایابی و تعیین ظرفیت بهینه سیلوهای گندم


83 out of 100 based on 43 user ratings 1193 reviews

حل مسئله برش با روش ابتکاری
کاربرد برنامه‌ریزی آرمانی در برنامه‌ریزی تولید انبوه
طراحی سیستم تولیدی تکنولوژی گروهی به کمک شبیه‌سازی
طراحی سیستم پشتیبان تصمیم گیری بااستفاده از منطق فازی به منظور اندازه گیری بهره وری منابع انسانی وارتقاء آن
بررسی و امکان سنجی انتقال تکنولوژی ساخت توربین های بادی
بکار گیری تکنیک مهندسی مجدد فرایندها برای دگرگون سازی سیستم مالی دانشگاه صنعتی امیر کبیر
مطالعه و تحقیق پیرامون روشهای ارزیابی و انتخاب سازندگان قطعات در زنجیره تامین (با مطالعه موردی شرکت سازه گستر)
تدوین مدل منعطف برای کنترل مدت زمان تکمیل مطالعات مانند سازی مخازن هیدروکربوری
تدوین کنترلر عصبی- فازی برای یک واحد تولید بخار با استفاده از الگوریتم خوشه بندی فازی
سیستم اطلاعات مدیریت کنترل پروژه های جهاد سازندگی
بهبود جریان اطلاعات در مدیریت زنجیره تأمین
Is it possible to map a hotkey to “compare to each other” in eclipse?
GhostDoc Equivalent for Eclipse(Java)
Hudson continuous integration of graphical desktop application and slave nodes
Eclipse PDT & PHPUnit?
How to set the Eclipse date variable format?
How do I get WTP added into FlexBuilder 3
java.lang.NoSuchMethodError: main when starting HelloWorld with Eclipse Scala plugin
Aptana 1.5 “svn: Error resolving case of”
J2ME: Prefetch error -5. MediaException
How do I change Eclipse to use spaces instead of tabs?
*
@