ارائه الگوی مدیریت تولید در صنایع کوچک پلاستیک


ارائه الگوی مدیریت تولید در صنایع کوچک پلاستیک
تمامی کشورها بنابر شرایط خاص اقتصادی، برنامه‌ریزیهایی در جهت توسعه صحیح صنایع خود می‌نمایند در این میان صنایع کوچک به جهت ویژگیهای خاص همواره مورد توجه بوده هست و هر کدام از کشورها تعریف خاصی را از این دسته صنایع ارائه نموده‌اند.


بهره‌وری در طراحی سیستم تعمیر و نگهداری
در این پروژه با تکیه برآمار ضنایع سعی در شناسائی اهمیت صنایع کوچک در ایران شده هست .


بهره‌وری در طراحی سیستم تعمیر و نگهداری کارخانجات تجهیزات مدارس ایران
سپس با ارائه تعریف مدیریت تولید و مقایسه صنایع کوچک و بزرگ از دیدگاه موارد دربرگیرنده مدیریت تولید نشان داده هست که مدیریت تولید در صنایع کوچک و بزرگ دارای الگوی متفاوتی می‌باشد.


کنترل کیفیت آماری چند متغیره در محیط فازی
سپس الگوی پیشنهادی مدیریت تولید در هفت فصل سیستم تولید، مدیریت مواد، مدیریت کیفیت ، کارسنجی، لی‌اوت ، حسابداری صنعتی در برنامه‌ریزی تولید تولید شرح داده شده هست .


بررسی عوامل موثر در افزایش بهره‌وری نیروی انسانی شرکت مخابرات استان همدان
در فصول ارائه شده هست که موارد خاص صنایع کوچک بطور مجزا آورده شود و فصلی هم به تعریف صنایع پلاستیک و دسته‌بندی اون اختصاص یافته هست .


ارائه مدلی جهت مقایسه هزینه سیستمهای اطلاعاتی دستی و مکانیزه در یک واحد صنعتی
از موارد مهمی که اشاره به اون ضروری می‌باشد قابل تعمیم بودن الگوی پیشنهادی در این پروژه به سایر رشته‌های صنایع کوچک می‌باشد.


کاربرد برنامه‌ریزی هندسی در برنامه‌ریزی تولید و بازاریابی با محدودیت‌های خطی


ارزیابی اقتصادی طرح البرز


99 out of 100 based on 79 user ratings 729 reviews

محاسبه کارایی و مقایسه افت تحصیلی نظام آموزش متوسط نظری قدیم با حدید از طریق برآورد افت تحصیلی در استان مازندران
ارزیابی اقتصادی طرحهای سرمایه‌گذاری تبصره 3 در طول برنامه اول توسعه در استان آذربایجان‌شرقی
بهینه کردن ساختار و الگوی سازمانی شرکت خدمات مهندسی نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران (پروژه موج)
ارزیابی خصوصی‌سازی یکی از صنایع در ارتقاء بهره‌وری با توجه به فرهنگ ملی از دیدگاه تطبیقی
اولویت بندی راهبردهای ایجاد و توسعه سیستم آموزش مجازی برای آموزش کارکنان صدا و سیما(با استفاده از قابلیتهای فنآوری اطلاعات)
طراحی مدل مفهومی تدارک اقلام در صنایع نظامی ویژه
پیاده سازی مدل پشتیبانی تصمیم گیری تعیین بازار هدف
Is it possible to map a hotkey to “compare to each other” in eclipse?
GhostDoc Equivalent for Eclipse(Java)
Hudson continuous integration of graphical desktop application and slave nodes
Eclipse PDT & PHPUnit?
How to set the Eclipse date variable format?
How do I get WTP added into FlexBuilder 3
java.lang.NoSuchMethodError: main when starting HelloWorld with Eclipse Scala plugin
Aptana 1.5 “svn: Error resolving case of”
J2ME: Prefetch error -5. MediaException
How do I change Eclipse to use spaces instead of tabs?
*
@