بهینه‌سازی شبکه‌های آبرسانی با در نظر گرفتن قیود قابلیت اطمینان و رابطه دبی - فشار در گره‌ها


بهینه‌سازی شبکه‌های آبرسانی با در نظر گرفتن قیود قابلیت اطمینان و رابطه دبی - فشار در گره‌ها
در این پایان‌نامه سعی شده هست تا روشی برای بهینه‌سازی شبکه‌های آبرسانی ارائه شود.


حل عددی معادلات جریان چگالی در مخازن سر
این روش از سه بخش عمده زیر تشکیل شده هست : روش تحلیل شبکه، فاکتور قابلیت اطمینان و روشهای ریاضی بهینه‌سازی در این تحقیق سعی شده که برای سه بخش عمده فوق بهترین و جامع‌ترین روابط و تعاریف موجود بکار گرفته شود تا روش بدست آمده، مطلوب و مطابق با واقعیت باشد.


طرح بهینه سازه های فولادی تحت نیروی زلزله با متغیرهای گسسته
در بخش اول بهینه‌سازی از روش تحلیل شبکه با در نظر گرفتن تغییرات دبی گره‌ها با فشار هستفاده شده هست .


ضریب رفتار قابهای بتن مسطح طراحی شده با دو سیستم ‏‎wcsb, scwb‎‏
در این روش روابط دبی خروجی با فشار گره بیان شده و در معادلات تحلیل شبکه وارد می‌گردد.


بررسی میدان تغییر شکل و کرنش صفحه ای در بعضی از مسائل مکانیک خاک با استفاه از مدل میله
این روش بر خلاف اکثر روشهای تحلیلی موجود، تغییرات دبی با فشار را که ممکن هست در شرایط بحرانی رخ دهد در نظر می‌گیرد.


برسی جابجایی حفره ناشی از برداشت شن و ماسه در بستر یک کانال
در بخش دوم بهینه‌سازی، فاکتوری جهت نشان دادن میزان اطمینان به عملکرد شبکه آبرسانی در شرایط بحرانی تعریف شده و برای بدست آوردن این فاکتور از روش تحلیل شبکه که در بخش اول ذکر شده هستفاده شده هست .


تعیین تحلیلی ضرایب تمرکز تنش اتصالات لوله ای چند صفحه ای
در بخش سوم بهینه‌سازی، روش توابع جریمه خارجی و گرادیان مورد هستفاده برنامه گرفته هست .


استفاده از مدل ریاضی برنامه ریزی هدف ‏‎(Goal programming)‎‏در توسعه بهینه سیستمهای منابع آب
با ترکیب این سه بخش روشی برای بهینه‌سازی شبکه آبرسانی با در نظر گرفتن قابلیت اطمینان و روابط دبی فشار گره‌ها ارائه شده و توسط مثالهایی برتری این روش نسبت به سایر روشهای موجود در این زمینه مورد بحث برنامه گرفته هست .


تحلیل استاتیکی و دینامیکی غیرخطی پلهای کابلی کشیده (تراکه ای)53 out of 100 based on 38 user ratings 763 reviews

@