کاربرد روش مرزی ترفتز در حل مسائل دوبعدی ارتجاعی


کاربرد روش مرزی ترفتز در حل مسائل دوبعدی ارتجاعی
این روش ، اولین مرتبه توسط ترفتز در سال 1926 ارائه گردید.


ارائه یک سیستم کامل مدیریتی در نگهداری و تعمیر ساختمان (مطالعه موردی: مدارس)
روش ترفتز بر دو نوع هست : روش غیرمستقیم و روش مستقیم.


بررسی آبشستگی جریان در اطراف لوله ها در کف بستر با مدل فیزیکی
در روش غیرمستقیم، که در این پایان‌نامه بکار گرفته شد، جواب مساله توسط جمع یکسری توابع، تقریب زده می‌شود.


بررسی انواع سیستم های پیش ساخته و تحلیل و غیر خطی آنها
خاصیت این توابع اون هست که معادله دیفرانسیل حاکم بر حوزه مساله توسط اونها ارضاء می‌گردد.


بررسی پارامترهای هیدرولکی راکتور ‏‎UASB‎‏
جهت ارضاء تقریبی شرایط مرزی، از روش باقیمانده وزن‌دار هستفاده می‌گردد و به این ترتیب ضرایب مجهول بسط در نظر گرفته شده بدست می‌آید.


تثبیت شیمیایی خاکهای گچ دار با استفاده از آهک و مقایسه نتایج روش اختلاط معمولی با دو مرحله ای
در نهایت می‌توان مولفه‌های تغییر مکان و تنش را در نقاط مطلوب محاسبه نمود.


بررسی دینامیکی جریانهای ناماندگار در لوله های تحت فشار از طریق مدلهای تحلیلی و عدد - ضربه قوچ
اصولا روشهای مرزی، نسبت به روشهایی که حوزه مسائل در اونها تقریب زده می‌شود، کارآیی بیشتری دارند.


روشهای تحلیل و اجرای آبکشی از گودبرداریها و مطالعه موردی
روش مرزی به ویژه در حل مسائل تمرکز تنش و مسائل با حوزه‌های نامحدود بکار می‌رود.


حل عددی معادلات جریان چگالی در مخازن سر
از مشکلاتی که روش‌های مرسوم مرزی با اون مواجه هست ، انتگرال‌گیری به روش عددی بر روی نقاط تکین می‌باشد.

این مشکل در روش ترفتز رفع گردیده هست ، چرا که توابعی که در این روش بکار می‌رود، توابعی غیرتکین هست .

مثالهای عددی بیانگر این مطلب هست که این روش از دقت بالایی برخوردار بوده، سرعت همگرایی روش نیز مطلوب می‌باشد.
87 out of 100 based on 67 user ratings 1017 reviews

@