مدیریت تراکم شبکه انتقال با استفاده از برنامه های پاسخگویی بار و در نظر گرفتن قابلیت اطمینان سیستم قدرت

طراحی و شبیه‌سازی سیستم کنترل وضعیت یک ماهواره سه محوری با استفاده از گشتاوردهنده‌های مغناطیسی و چرخ ممنتم
مدلسازی عضله تحریک شده در شرایط غیرایزومتریک توسط شبکه‌های عصبی مصنوعی
کنترل هلیکوپتر بر مبنای روشهای غیرخطی
طراحی اندازه‌گیر شیب سطوح
ارائه یک روش جدید در محاسبه تبدیل معکوس رادن
طراحی بهینه ترانسفورمر توزیع
کنترل گشتاور در یک خودروی برقی مجهز به دو محرکه الکتریکی
بازشناسی نتهای موسیقی برای ساز سنتور
بازشناسی حروف مجزای دستنویس فارسی با استفاده از مدل پنهان مارکف با چگالی پیوسته و ایده ترکیب چند سیستم خبره
طرح مدار جذر با قابلیت گسترش و آزمون
مدلسازی کامپیوتری توربو آلترناتورهای سه فاز با دومسیر موازی در هر فاز
کنترل اینورترهای منبع ولتاژ چند سطحی سه‌فاز با استفاده از مدولاسیون بردار فضایی به کمک کلاسه‌بندی بردارها
طراحی کنترل کننده عصبی فازی تطبیقی برای سیستمهای چندورودی چند خروجی غیرخطی
How to create a form to edit a one to many relationship?
Using boolean or enum columns in indices?
Stategies for coping with schema evolution?
Where can I get postal codes for all countries?
Comparison: DB Full Text search to Search engine (Lucene)
Three customer addresses in one table or in separate tables?
How to match Tagged items based on “similarity”
I need high performance data redundancy over IP
How do I get constraint details from the name in Informix?
How can I keep data in sync during deployment?
*
@