تحلیل و بررسی جریان و انتقال حرارت خون در رگ تحت تاثیر میدان مغناطیسی


تحلیل و بررسی جریان و انتقال حرارت خون در رگ تحت تاثیر میدان مغناطیسی
امروزه دارو رسانی هدفمند به بافت سرطانی و افزایش دمای بافت سرطانی یکی از روش‏های جدیدی هست که برای مقابله با سرطان هستفاده می‏شود.


شبیه‌سازی جریان دو بعدی درون محیط متخلخل با استفاده از روش شبکه بولتزمن
نانوذرات سوپرپارامغناطیسی اکسید آهن بواسطه تطابق خوب با محیط بیولوژیک به طور گسترده برای حمل مواد دارویی به محل بافت سرطانی و آزادسازی دارو مورد هستفاده برنامه گرفته هست.


بررسی عددی تأثیر فشار ورودی بر عملکرد دستگاه ورتکس تیوب مجهز به نازلهای همگرا
میدان مغناطیسی علاوه بر سازگاری یا محیط زنده قابلیت کنترل و هدایت نانوذرات و افزایش دما در بافت سرطانی را دارا هست.


بهینه‌سازی چند هدفه‌ی ساختار دیسک دوار ساخته شده از مواد هدفمند تحت اثر بارهای ترمو‌مکانیکی بر اساس رفتار خزشی
یک میدان مغناطیسی ثابت و غیر یکنواخت وظیفه جذب نانوذارت و میدان مغناطیسی متناوب سبب جذب انرژی می‏شود.


خمش ورق های گرد ضخامت متغیر(محدبی)تحت تأثیر نیروهای استاتیکی به روش DQM
اثر میدان مغناطیسی به صورت چشمه نیرو در معادلات مومنتوم و چشمه انرژی در معادله انرژی ظاهر می‏شود.


بررسی پدیده چتر در نورد سرد ورق با تمرکز روی شرایط اصطکاکی
به منظور شبیه سازی رفتار سیال غیر نیوتنی خون حاوی نانوذرات مغناطیسی تحت میدان مغناطیسی ثابت و متناوب معادلات پیوستگی، مومنتوم، غلظت و انرژی به صورت هموقت به روش حجم محدود و معادلات ماکسول به روش تفاضل محدود حل شده‏اند.


محاسبه عددی نرخ فروریزش بر روی دم افقی یک هواپیما در مجاورت سطح
اثر دما بر توزیع نانوذرات و میدان جریان بررسی شده و تغییر خاصی مشاهده نشده هست.


تحلیل استاتیکی پوسته‌های ساندویچی با هسته‌ی انعطاف‌پذیر با استفاده از تئوری مرتبه‌ی بالا
نتایج حاصل نشان دهنده اثر ناچیز میدان مغناطیسی متناوب بر تولید انرژی در نانوذرات مغناطیسی هست.


بررسی دینامیک قطره با یک متد جدید تک فازی CSF در روش محاسباتی بدون شبکه SPH
جذب انرژی مخصوص در خون تحت میدان مغناطیسی متناوب سبب افزایش دمای غیر یکنواخت خون می‏گردد که از اون می‏توان برای آزادسازی دارو و افزایش دمای بافت سرطانی هستفاده کرد.
77 out of 100 based on 52 user ratings 427 reviews

@