طراحی یک سیستم تولید همزمان حرارت، سرما و برق مسکونی (CCHP) بر پایه پیل سوختی و ترکیب‌شده با سیستم گرمایش خورشیدی


طراحی یک سیستم تولید همزمان حرارت، سرما و برق مسکونی (CCHP) بر پایه پیل سوختی و ترکیب‌شده با سیستم گرمایش خورشیدی
سیستم‌های CCHP علاوه بر تولید توان، با هستفاده از حرارت اتلافی خروجی، نیازهای گرمایشی و سرمایشی واحد مصرفی را تامین می‌نمایند.


مطالعه عددی جریان سیال و انتقال حرارت در میکروکانال ها با حضور ذرات معلق نانو در سیال
اجزای اصلی سیستم‌های CCHP شامل محرک اصلی، مبدل‌های حرارتی، واحد تولید سرمایش و سیستم کنترل می‌باشد.


تحلیل ضربه کم سرعت ورق کامپوزیتی با الیاف پیزوالکتریک
محرک اصلی واحد CCHP می‌تواند از نوع موتور، توربین و یا پیل سوختی باشد.


بررسی تئوری و تجربی تاثیر استفاده از نانوسیالات بر بازده حرارتی و الکتریکی صفحات فتوولتاییک-حرارتی
در این پژوهش، پیل سوختی اکسید جامد به عنوان محرک اصلی انتخاب شده هست.


شبیه‌سازی عملکرد یاتاقان‌های ساچمه‌ای به روش المان گسسته
از چیلر جذبی، سرمایش مورد نیاز و هم-چنین، از یک بویلر اضطراری در کنار حرارت خروجی از محرک اصلی و سیستم گرمایش خورشیدی نصب شده، نیازهای حرارتی ساختمان را تامین می‌نمايند.


تحلیل عددی انتقال حرارت جابجایی طبیعی روی لوله بادامکی در محیط متخلخل
سپس انتخاب نوع محرک اصلی، تعیین ظرفیت محرک در بالاترین درجه اهمیت برنامه دارد.


تحلیل تاثیر بلبرینگ معوج و دمپر فیلم فشار رینگ شناور بر رفتار دینامیکی روتور
ظرفیت پیل سوختی بر مقدار مصرف سوخت، بازدهی کلی سیستم، مقدار تولید آلاینده‌های زیست محیطی، پارامترهای اقتصادی و حتی بر هستراتژی بهینه تامین نیازهای ساختمان تاثیر دارد.


بررسی و بهبود عملکرد سیستم CHP با مولد میکروتوربین
در تحقیق حاضر، از یک روش جدید، برای مشخص نمودن اندازه و هستراتژی تعیین محرک اصلی واحد CCHP هستفاده شده هست.


شبیه‌سازی جریان دو بعدی درون محیط متخلخل با استفاده از روش شبکه بولتزمن
با ترکیب خطی معیارها و با ارزش‌گذاری اون‌ها تابعی با نام MCSF حاصل شده هست.

این تابع سایز بهینه محرک اصلی را به صورت تک معیار و یا چند معیار معین می‌کند.

معیارهای ترمودینامیکی، اقتصادی و زیست محیطی برای تعیین سایز محرک هستفاده شده هست.

اگزرژی و انرژی در تحلیل ترمودینامیکی ارزیابی شده هست.

مقادیر NPV، IRR و PB در تحلیل اقتصادی اندازه‌گیری شده و مقادیر آلاینده‌های CO2، NOx و CO نیز در تحلیل زیست محیطی مورد ارزیابی برنامه گرفته هست.

پس از محاسبات انجام شده این نتایج حاصل شد که سیستم از نظر ترمودینامیکی و زیست محیطی مزایای بسیاری دارد.

اما با شرایط اقتصادی حال حاضر کشور هستفاده از سیستم CCHP توصیه نمی‌شود.
79 out of 100 based on 79 user ratings 1129 reviews

@