تحلیل ضربه سرعت پایین در پانلهای ساندویچی کامپوزیتی دو انحنایه با هسته انعطاف پذیر


تحلیل ضربه سرعت پایین در پانلهای ساندویچی کامپوزیتی دو انحنایه با هسته انعطاف پذیر
پانلهای ساندویچی کاربردهای روز افزونی در صنایع پیشرفته به خصوص صنایع هوایی دارند.


مطالعه عددی تاثیر پارامتر فشار بر عملکرد سرمایشی و گرمایشی ورتکس تیوب دارای دو محفظه چرخش
در این سازه ها با برنامه گرفتن یک هسته سبک و نرم در میان دو رویه نازک و سفت، یک سازه سبکی حاصل می شود که سفتی خمشی در واحد وزن بالایی دارد.


بررسی عددی نقش ضریب استحکام بر توان تولیدی توربین بادی محور عمودی نوع داریوس با تیغه های مستقیم
پانلهای ساندویچی در طی عمر کاری خود، معمولا در معرض ضربه های عرضی ناشی از اشیای خارجی برنامه می گیرند که بسیاری از اونها در محدوده ضربه سرعت پایین برنامه دارند.


مطالعه آزمایشگاهی تاثیر پارامترهای هندسی بر عملکرد و میزان NOx در مشعل های پیش آمیخته پیچشی
یک تحلیل ضربه سرعت پایین دقیق مستلزم هستفاده از قانون برخورد مناسب می باشد.


مدلسازی ساختاری محیط پیوسته میکروپولار و کاربرد آن در تحلیل جریان خون
در پژوهش حاضر، ابتدا قانون برخورد Hoo Fatt و Park ارتقا داده می شود.


مدلسازی و تحلیل دنبال‌کننده نیوماتیکی یک درجه آزادی توانبخشی با استفاده از مدولاسیون پهنای پالس توسط یک کنترلر فازی
قانون برخورد Hoo Fatt و Park برای ورقهای ساندویچی تخت و با صفر فرض نمودن ماتریس کوپلینگ بین خمش و کشش و همچنین مولفه های کوپلینگ بین برش و کشش و کوپلینگ بین خمش و پیچش در رویه های کامپوزیتی چندلایه ای حاصل شده هست.


تحلیل کاهش آلایندگی صوتی یک موتور IC با استفاده از محفظه انبساط
در پژوهش حاضر تلاش می شود تا با ارتقا دادن قانون برخورد مذکور، یک قانون برخورد برای پانلهای ساندویچی کامپوزیتی دو انحنایه با در نظر گرفتن ترمهای کوپلینگ اشاره شده بدست آید.


بررسی تجربی خواص سطحی نانوکامپوزیت حاوی نانولوله‌های کربنی در فرآیند برش لیزری
در ادامه، به تحلیل مسئله ضربه سرعت پایین پانلهای ساندویچی دوانحنایه مورد نظر با شرایط مرزی بستر صلب و تکیه گاه ساده، پرداخته می شود و جواب ضربه به صورت تاریخچه های خیز و نیرو بدست می آید.


شبیه‌سازی عددی یک چیلر جذب سطحی تک بستره به منظور بررسی تاثیر افزودن ذرات فلزی به بستر جاذب بر عملکرد سیستم
در نهایت پیش بینی شروع آسیب ناشی از فرورفتگی هستاتیکی و ضربه سرعت پایین در پانل ساندویچی مورد مطالعه انجام می گیرد که برای آسیب رویه ها از معیارهای کرنش کششی بحرانی و تسای - وو و برای آسیب هسته از معیار تنش برشی عرضی بحرانی هستفاده می شود.

از اونجا که در ادبیات موضوع، هیچ پژوهشی راجع به تحلیل فرورفتگی، ضربه و پیش بینی شروع آسیب در پانلهای ساندویچی کامپوزیتی دو انحنایه، موجود نمی باشد، بنابراین برای صحه گذاری نتایج، از نتایج حاصل از شبیه سازی عددی با نرم افزار ABAQUS و همچنین نتایج تحقیقات دیگران برای حالتهای خاص پانل ساندویچی دو انحنایه مثل حالت ورق ساندویچی هستفاده می گردد.
59 out of 100 based on 64 user ratings 589 reviews

@