کنترل شبکه توزیع آب با استفاده از روش‌های مبتنی بر سیستم‌های ترکیبی


کنترل شبکه توزیع آب با استفاده از روش‌های مبتنی بر سیستم‌های ترکیبی
شبکه توزیع آب شهری، رابط بین منابع تامین آب و شبکه مصرفنمايندگان هست.


تحلیل، بررسی و طراحی واحد جذب دی‌اکسیدکربن از دودکش نیروگاه‌ها به روش پس از احتراق با استفاده از حلال شیمیایی مونواتانول‌آمین
کنترل شبکه آب عبارت هست از تامین حجم لازم آب با فشار مناسب، در وقت مشخص و گره ای خاص از شبکه.


بررسی جریان مغشوش سه بعدی حول یک بال نزدیک سطح زمین
در بسیاری از شبکه ها از تجهیزات کنترلی گسسته یا چندحالته هستفاده می شود.


بررسی تنش های پسماند در جوش سر به سر خطوط لوله انتقال گاز طبیعی ایران
مدل دینامیکی حاکم بر شبکه، با خاموش و روشن شدن پمپ ها و یا باز و بسته شدن شیرهای جریان، در مدت وقت اندکی تغییر می کند.


تحلیل آیروالاستیک تیر یکسرگیردار و روتور عرضی متصل به آن
با توجه به اینکه مدت وقت این تغییر و تغییر معادله حاکم، در مقابل دینامیک مخازن بسیار اندک هست، این تغییر گسسته یا اونی فرض می شود.


شبیه سازی و تحلیل آزمایش خستگی پره توربین بادی و طراحی (یا تعیین) سیستماتیک تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه
بنابراین شبکه آب را می تواند به صورت یک سیستم ترکیبی مدل نمود.


بررسی تأثیر پارامترهای راهبری ماشین حفاری مکانیزه تمام مقطع EPB بر کنترل نشست سطح زمین در تونل‌های کم عمق شهری مطالعه موردی تونل ابوذر تهران
سیستم های ترکیبی، سیستم هایی هستند که در اونها بین دینامیک های پیوسته و گسسته برهمکنش وجود دارد.


دینامیک و کنترل حرکت یک ربات پرنده ی چهارپره با قابلیت جابجایی بار آویزان
در این پایان نامه برای شبکه های آبی که دارای ادوات کنترل گسسته هستند، برپايه روش های تحلیل سیستم های ترکیبی، روشی خودکار برای ایجاد فرمان کنترل مناسب ارائه شده هست.


بررسی مکانیزم تخریب در پره سوپر آلیاژی پایه نیکل در توربین گاز با توان 3/5 مگاوات به کمک المان محدود و آزمایش‌های تجربی
برای این منظور مدل ترکیبی شبکه آب و پیشبینی مصرف تهیه شده هست و سپس با در نظر گرفتن یک قانون کنترل ترکیبی، با هستفاده از روش نمادین بر پایه نواحی هندسی به شکل چندوجهی محدب در تحلیل حالات قابل دسترس، مجموعه حالاتِ کنترل پذیرو برنامه های کاری مناسب برای کنترل سیستم، از هر حالت اولیه کنترل پذیر، ارائه شده هست.
91 out of 100 based on 51 user ratings 601 reviews

@