بررسی تأثیر حجم مخزن بر کارایی کلکتورهای خورشیدی لوله خلاء


بررسی تأثیر حجم مخزن بر کارایی کلکتورهای خورشیدی لوله خلاء
در این پژوهش یکی از رایج‌ترین انواع آب‌گرم‌کن‌های خورشیدی، آب‌گرم‌کن لوله خلاء، مورد‌ بررسی برنامه گرفته هست.


اندازه‌گیری ضریب انتقال حرارت کلی اواپراتورهای یخچال فریزر
این سیستم‌ها بر پایه کلکتورهای حرارتی با دمای پایین عمل می‌نمایند.


بررسی رفتار دینامیکی خودروهای زرهی با سیزده درجه آزادی و پیداکردن پاسخهای گذرا و فرکانسی آنها و بهینه کردن سیستم تعلیق این نوع خودروها
شرایط متعددی نظیر زاویه شیب کلکتور، نسبت ابعادی و فاصله‌ی بین لوله‌های خلاء، هستفاده یا عدم هستفاده از صفحه‌ی بازتابنده، اندازه‌ی مخزن ذخیره، شرایط جغرافیایی محل و شرایط محیط اطراف بر عملکرد این آب‌گرم‌کن‌ها تأثیر می‌گذارد.


بررسی نوعی ناپایداری دینامیکی آیروالاستیک (فلاتر) در بال هواپیما
میزان در دسترس بودن انرژی خورشیدی فقط به روز‌‌‌‌‌‌های آفتابی محدود می‌‌‌‌‌‌شود.


بررسی رفتار دینامیکی بویلر نیروگاه حرارتی
بنابراین ذخیره انرژی خورشیدی به‌صورت انواع دیگری از انرژی برای هستفاده در شب و هوای ابری و تیره مهم هست.


مفاهیم تطبیقی در مکانیک
با هستفاده از روش عددی و با انگیزه طراحی اقتصادی‌تر و کارآمدتر سیستم‌های آب‌گرم‌کن لوله خلاء خورشیدی بررسی‌هایی برای تأثیر اندازه‌ی مخزن ذخیره بر روی عملکرد آب‌گرم‌کن صورت گرفته‌ هست.


خنک کاری دیوارهء موتور راکتهای سوخت مایع به روش بازیابی
مدل عددی به کمک اطلاعات به‌دست آمده از داده‌های آزمایشی‌ موجود تحت شرایط آب و هوایی شهر کرمانشاه اعتبار‌سنجی شده هست.


حل مسئله برخورد متقارن به روش اجزاء محدود
در مدل عددی، مسئله با 11 نسبت مختلف از حجم مخزن به مساحت کل کلکتور حل و عملکرد گرمایی اون‌ها محاسبه شده هست.


بررسی نفوذ گلوله در اهداف فلزی
نتایج نشان می‌دهد که با افزایش حجم مخزن نسبت به مساحت ثابت کلکتور بازده کلکتور افزایش می‌یابد.

با افزایش نسبت حجم مخزن به مساحت کلکتور از 5 به 100 عملکرد گرمایی کلکتور افزایش می‌یابد اما دمای آب مورد هستفاده در مخزن کاهش می‌یابد.

هم‌چنین با افزایش میزان تابش متوسط عملکرد گرمایی هریک از نسبت‌های مختلف حجم مخزن به مساحت کلکتور افزایش می‌یابد.

هستفاده از مخزن با حجم بالا باعث کاهش دمای متوسط سیال و افزایش بازده کلکتور می‌شود.

درنتیجه مخزن بیش ازحد بزرگ نمی‌تواند در یک سیستم گرمایش خورشیدی نتیجه کارآمدتری بدهد بلکه منجر به افزایش هزینه، اشغال فضای بیشتر و سنگینی سیستم می‌شود.
53 out of 100 based on 38 user ratings 1213 reviews

@