طراحی و ساخت آب شیرین کن نوین با استفاده از متمرکز کننده سهموی خورشیدی و بررسی عملکرد تجربی آن


طراحی و ساخت آب شیرین کن نوین با استفاده از متمرکز کننده سهموی خورشیدی و بررسی عملکرد تجربی آن
در این بررسی یک متمرکز‌‌نماينده‌ی ‌سهموی دیشی ترکیب شده با آب شیرین کن خورشیدی حوضچه‌ای هرمی نوین، طراحی و ساخته شده و سپس عملکرد اون مورد بررسی برنامه گرفته هست.


مدلسازی عددی احتراق اسپری مایع
متمرکز نماينده‌ی سهموی دیشی به سیستم ردیاب خورشیدی دو محوره با مکانیزم جدید مجهز شده هست و آب شیرین‌کن حوضچه ای هرمی مجهز به سیستم خنک نماينده هست.


بازیافت حرارت در دمای پایین با استفاده از روش بستر سیلان چر
سیال ناقل حرارت در این دستگاه روغن حرارتی می باشد، که در یک سیکل بسته گردش می کند و گرما را از کانون متمرکز نماينده به آب شور موجود درون حوضچه انتقال می دهد و مجدداً به سمت کانون برمی‌گردد.


تحلیل و بررسی تغییرات درجه حرارت و فشار در داخل محفظه احتراق‌راک
عملکرد سیستم خنک کن، به گونه‌ای هست که علاوه بر خنک کردن پوشش شیشه‌ای حوضچه، گرمای ناشی از چگالش بخار آب را بازیابی می‌کند.


طراحی و ساخت دستگاه ریخته‌گری خلاء
آزمایش‌ها در چندین ماه مختلف از سال انجام شده‌اند.


بررسی عوامل موثر بر عملکرد و تهیه مدل ریاضی برای آب شیرین کن‌خورشیدی مجهز به جریان اجباری هوا
این دستگاه با دو نوع جذب نماينده‌ و دو سینی با سطح مقطع متفاوت و در دو حالت، با سیستم خنک نماينده و بدون اون، در ارتفاع‌های مختلف سطح آب درون حوضچه، مورد بررسی برنامه گرفت.


حل خمش صفحات رایسنر با استفاده از روش کانترو
همچنین عملکرد حوضچه ی هرمی به تنهایی نیز بررسی شد.


طراحی و ساخت تونل باد مادون صوت
برای مقایسه ی بهره برداری این آب شیرین کن با آب شیرین‌کن‌های معمولی، یک آب شیرین‌کن معمولی ساخته شد و هموقت با دستگاه جدید تست گردید.


شکل دهی انفجاری
نتایج این مطالعه نشان داد که بهره برداری به افزایش شدت تشعشع خورشید، افزایش می‌یابد.

هستفاده از سیستم خنک نماينده تولید آب مقطر را در حدود 113% افزایش می‌دهد.

همچنین با ایجاد تغییرات کوچکی در ابعاد سینی حوضچه و جذب نماينده برنامه گرفته درکانون میزان آب مقطر تولید در آب شیرین کن نوین و بازده روزانه به ترتیب 975.8% - 202.8% بیشتر از آب شیرین کن حوضچه‌ای معمولی شد که مقدار قابل ملاحظه‌ای هست.
53 out of 100 based on 28 user ratings 1153 reviews

@