تعیین ویژگی‌ها و انتقال گرما در مواد تغییر فاز دهنده حاوی مواد نانوساختار به روش تجربی


تعیین ویژگی‌ها و انتقال گرما در مواد تغییر فاز دهنده حاوی مواد نانوساختار به روش تجربی
مواد تغییر فاز دهنده به عنوان محیطهای ذخیره انرژی گرمایی دارای کاربردهای گسترده‌ای در ذخیره انرژی خورشیدی، مدیریت انرژی ساختمان و دفع شوکهای گرمایی قطعات الکترونیکی هستند.


آنالیز استاتیکی و دینامیکی شاسی تریلر کمرشکن 60 تن
به دلیل پایین بودن ضریب هدایت گرمایی این مواد تلاشهای زیادی برای افزایش ضریب هدایت گرمایی و کارآیی سیستمهای ذخیره انرژی گرمایی شده هست.


شبیه‌سازی سیکل موتور دیزل پاشش مستقیم
از طرفی، با توسعه فناوری نانو، تولید مواد نانوساختاری که دارای ضریب هدایت گرمایی بالایی هستند میسر شده هست.


ناپایداری ناشی از جریان عرضی سیال در خطوط انتقال برق
در این پژوهش تأثیر پراکنش مواد نانوساختار روی ویژگیهای گرمایی و انتقال گرما در مواد تغییر فاز دهنده حاوی مواد نانوساختار به صورت تجربی بررسی شده هست.


بررسی تحلیلی و تجربی عملکرد حالت پایدار توربین گاز جریان شعاعی در نقطه طرح و خارج آن
مواد نانوساختار مزو پروس سیلیکا، تایتانیا، نانولوله‌های کربنی و نانوفیبرهای کربنی در کسر جرمیهای مختلف در ان-اکتادکان به عنوان ماده تغییر فاز دهنده پراکنده شده و ضریب هدایت گرمایی و ویژگیهای رئولوژیکی مواد حاصل در یک گستره دمایی اندازه‌گیری شده‌اند.


حل معادلات دوبعدی ناویر - استوکس در یک جریان غیرقابل تراکم در سیستم مختصات منحنی‌الخط
نتایج نشان می‌دهد که اضافه کردن مزو پروس سیلیکا و تایتانیا ضریب هدایت گرمایی را در فاز جامد و مایع حدود 5% افزایش می‌دهد.


ماشینکاری ایرفویل پره توربوشارژر از قطعه خام سرامیکی
مضاف بر اینکه ضریب هدایت در فاز جامد به صورت غیریکنواخت با کسر جرمی تغییر می‌کند.


مدلسازی عددی احتراق اسپری مایع
بیشترین افزایش ضریب هدایت برای مواد نانوساختار پایه کربن به دست آمد که بین 20% تا 40% هست.


بازیافت حرارت در دمای پایین با استفاده از روش بستر سیلان چر
بررسی رفتار رئولوژیکی ان-اکتادکان حاوی مزوپروس سیلیکا و تایتانیا نشان می‌دهد که در کسر جرمی بزرگتر از 1% رفتار ماده تغییر فاز دهنده غیرنیوتنی شده هست به طوریکه برای ان-اکتادکان حاوی مزوپروس سیلیکا و تایتانیا به ترتیب رفتار قانون توان و سیال بینگهام برای کسر جرمی بزرگتر از 1% به دست آمد.

همچنین اضافه کردن مواد نانوساختار باعث افزایش لزجت ماده تغییر فاز دهنده در فاز مایع می‌شود.

برای بررسی اثر اضافه کردن نانوذرات روی انتقال گرما حین فرایند ذوب آزمایشی ترتیب داده شد که در اون از ان-اکتادکان حاوی نانوذرات تایتانیا در کسر جرمیهای مختلف هستفاده شد.

تغییرات ضریب انتقال گرما وکسر حجمی ماده تغییر فاز دهنده مذاب با وقت نشان داد که اضافه کردن نانوذرات با کاهش جابجایی طبیعی انتقال گرما حین ذوب را کاهش می‌دهد و بنابراین کسر حجمی ماده تغییر فاز دهنده با اضافه کردن نانوذرات کاهش می‌یابد.

بررسی تحربی فرایند انجماد ان-اکتادکان حاوی نانوذرات تایتانیا نشان داد که کاهش جابجایی طبیعی و افزایش هدایت گرمایی که با اضافه کردن نانوذرات حاصل می‌شود منجر به بهبود نرخ انجماد خواهد شد.
77 out of 100 based on 52 user ratings 427 reviews

@