دسته‌بندی عیوب و عیب‌یابی ژنراتور الکتریکی خودرو به کمک سیگنال‌های ارتعاشی


دسته‌بندی عیوب و عیب‌یابی ژنراتور الکتریکی خودرو به کمک سیگنال‌های ارتعاشی
چکیده در این پایان نامه یک سیستم تشخیص و طبقه بندی عیوب ژنراتور خودروی پراید بر پايه سیگنالهای ارتعاشی و سیستم هستنتاج تطبیقی عصبی- فازی(انفیس) طراحی شده هست.


مدل‌سازی سلول بنیادی خون و طراحی یک پروتکل درمانی بهینه برای سرطان خون (لیمفومای غیرهادکین)
شرایط مختلف ژنراتور خودرو شامل حالتهای سالم، قطع یک فاز، قطع شدن مثبت رگولاتور، سوختن یک و دو دیود مثبت یکسونماينده، با میز تست ساخته شده، شبیه سازی شد.


مدل مدیریت همزمان ریسک و عوامل کلیدی موفقیت در استقرار ERP
سیگنالهای ارتعاشی با دو سنسور ارتعاش سنج نصب شده بر روی بدنه‌ی آلترناتور به کمک سیستم داده برداری برای هر یک از حالت های ذکر شده به مدت 30ثانیه دردورهای 1500،1000و2000 دور در دقیقه توسط دستگاه داده برداری آداش ضبط شد.


شبیه سازی و طراحی سیستم های کنترل هیبرید برای اتوبوس های شهری
برای افزایش تعداد داده ها هر یک از سیگنالها توسط دستگاه اونالایزر آداش به 20 قسمت تقسیم شد که در مجموع100سیگنال ارتعاشی برای هرکدام از دورها بدست آمد.


بررسی و تحلیل قطرات در جریان دو فازی همراه با شکست و تبخیر
سپس برای تجزیه‌ی سیگنال با ویولت بسته‌ا‌ی در سطح1، موجک پایه ای که دارای بیش ترین میانگین انرژی به انتروپی شانون می باشد به عنوان مناسب ترین موجک پایه انتخاب شد.


بررسی ساخت و شبیه‌سازی عددی محصولات گنبدی شکل به روش شکل‌دهی الکتروهیدرولیک
در این تحقیق پس از محاسبه‌ی انرژی و انتروپی شانون سیگنالها، موجک پایه‌ی بیورتوگونال 2.8 دارای بیشترین میانگین انرژی به انتروپی شانون می‌ باشد.


طراحی و بهینه سازی چرخه پیش سردکن در فرایند مایع سازی گاز طبیعی در سیکل صنعتی C3/MR با استفاده از آنالیز ترکیبی پینچ و اگزرژی
انرژی باندهای فرکانسی اول و دوم محاسبه و به عنوان بردار ورودی به شبکه انفیس اعمال شد.


بررسی جذب انرژی در استوانه مشبک کامپوزیتی تحت بارگذاری ضربه
هستفاده از شبکه های عصبی فازی، ابزاری رایج در حوزه های مختلف مهندسی از جمله مهندسی مکانیک می باشد.


شبیه‌سازی فرایند تزریق به کمک خلا در نرم‌افزار
شبکه های عصبی فازی در پیاده سازی توابع پیچیده در زمینه های مختلف، از جمله پیش بینی، تشخیص الگو، طبقه بندی و سیستم های کنترلی کاربرد دارند.

در نهایت شبکه انفیس با کارایی 99% برای عیب یابی ژنراتور ارایه گردید.
65 out of 100 based on 40 user ratings 415 reviews

@