آنالیز ارتعاشات بافت عضلانی بدن انسان به منظور تشخیص خستگی و تعیین پارامترهای بهینه کفش ورزشی


آنالیز ارتعاشات بافت عضلانی بدن انسان به منظور تشخیص خستگی و تعیین پارامترهای بهینه کفش ورزشی
بدن انسان را در هنگام دویدن می‌توان یک سیستم ارتعاشی در نظر گرفت که تحت بارگذاری ضربه‌ای تکراری برنامه دارد.


تحلیل تنش در یک ماده ویسکوالاستیک با هندسه خاص در شرایط انبارداری و حمل ونقل
این بارهای ضربه‌ای حاصل عکس‌العمل زمین به نیروی وارده از طرف کف پا در فاز فرود هست.


بررسی جذب انرژی از امواج ضربه‌ای برخورد کننده به یک شناور به کمک شبیه‌سازی برهم‌کنش دو طرفه بین سیال و جامد
نشان داده شده هست که برنامه گرفتن عضلات و هستخوان‌ها در معرض این بارگذاری تکراری می‌تواند در آسیب‌های وارده به دستگاه اسکلتی-عضلانی بدن موثر باشد.


تعیین ویژگی‌ها و انتقال گرما در مواد تغییر فاز دهنده حاوی مواد نانوساختار به روش تجربی
به طور معمول، سیستم عصبی مرکزی بدن انسان در کنترل این بارها و در کنترل ارتعاشات عضلات از طریق تنظیم مشخصات مکانیکی عضلات نقش مهمی را ایفا می‌کند.


بررسی رفتار تغییرشکل‌های پیش رونده‌ی حرارتی در نمونه‌های فولادی ضدزنگ
پدیده‌ای که تحت عنوان الگوی تنظیم عضلات نامگذاری شده هست.


حل عددی جریان و انتقال حرارت در مبدل های زمین گرمایی
اما فرض شده هست که با افزایش میزان خستگی دوندگان، توانایی سیستم عصبی مرکزی در کنترل مشخصات مکانیکی عضلات کاهش پیدا می‌کند که می‌تواند منجر به افزایش خطر آسیب به بدن در دویدن طولانی مدت شود.


تحلیل کمانش ترمومکانیکی ورق حلقوی نازک FGM تحت بار فشاری شعاعی یکنواخت و حرارت
از طرفی، نقش کفش ورزشی به عنوان یک بستر الاستیک در کاهش بارهای ضربه‌ای و ارتعاشات مضر، می‌تواند مهم باشد.


طراحی و ساخت ربات اگزواسکلتون زانو
در این پایان‌نامه در وهله اول، به مطالعه ارتعاشات عضلات پایین‌تنه در دویدن پرداخته شد.


اثر تغییر شکل ریب ها در بهبود عملکرد حرارتی کانال های خنک کن ریب دار در پره های توربین گاز
یک روش پیشنهادی بر مبنای PEEMD برای هستخراج مدهای ارتعاشی و پارامترهای مربوط به میرایی این عضلات ارائه گردید.

نشان داده شد که روش پیشنهادی، به خوبی قادر به یافتن مشخصه میرایی، نسبت میرایی و اتلاف انرژی حاصل از میرایی برای مدهای مختلف ارتعاشی بافت نرم عضلانی در وضعیت ارتعاشات اجباری ناشی از نیروی عکس‌العمل زمین در هنگام دویدن می‌باشد.

نشان داده شد که مشخصه میرایی مدهای فرکانس-بالا، به مقدار قابل توجهی بیشتر از مدهای فرکانس-پایین هستند که می‌تواند نتیجه فعالیت عضلات باشد.

همچنین نشان داده شد که اتلاف انرژی حاصل از میرایی برای مدهای فرکانس-پایین، بسیار بیشتر از مدهای فرکانس-بالاست.

نتیجه دیگر این بود که نسبت میرایی تمام مدهای هستخراج شده، کمتر از یک بوده و در نتیجه ارتعاشات سیستم عضلات در وضعیت زیرمیرا برنامه دارد.

در گام بعد، ارتعاشات بافت نرم عضلانی در حالت خستگی ناشی از دویدن طولانی مدت، بررسی شد.

با هستفاده از تبدیل موجک و از طریق محاسبه نزول توان موجک‌ها در وقت، مقدار میانگین میرایی بافت نرم عضلانی در هنگام دویدن برای دو حالت بدون خستگی، و خستگی، محاسبه و مقایسه شد.

نتایج، حاکی از اون بود که میرایی بافت نرم عضلانی در اثر خستگی افزایش می‌یابد.

همچنین با کاربرد تبدیل فوریه، نشان داده شد که دامنه مدهای مختلف ارتعاشی، در اثر خستگی افزایش می-یابد.

علاوه بر این، نشان داده شد که فرکانس طبیعی بافت نرم عضلانی در اثر خستگی کاهش می‌یابد.

نهایتا مشخص شد که اتلاف انرژی حاصل از میرایی در اثر خستگی کاهش می‌یابد که با افزایش دامنه ارتعاشی در توافق کامل هست.

در وهله دوم، نتایج به دست آمده از تست‌های تجربی، برای تکمیل مدل ارتعاشی دویدن به کار برده شد.

یک الگوریتم دو مرحله‌ای برای شبیه‌سازی رفتار سیستم عصبی مرکزی در تنظیم بهینه عضلات در هنگام دویدن پیشنهاد شد.

نشان داده شد که هستفاده از الگوریتم پیشنهادی، به نتایج منطبق بر نتایج تجربی می‌انجامد.

سپس با هستفاده از الگوریتم پیشنهادی، به طراحی بهینه پارامترهای ارتعاشی کفش ورزشی در حالت بدون خستگی و خستگی شدید پرداخته شد.

نشان داده شد که بر پايه بهترین کارکرد سیستم عصبی مرکزی، منطقه‌ای از پارامترهای کفش را می‌توان یافت که احتمالا خطر آسیب‌های ورزشی کمتر باشد.

این منطقه، تحت عنوان منطقه امن، نامگذاری شد.

علاوه بر این، مطالعه پارامتریکی نیز برای بررسی اثرات تغییر در توزیع جرم بدن و سرعت تماسی پا با زمین بر منطقه امن طراحی بررسی شد.

نتایج نشان داد که این منطقه، شدیدا به نسبت جرم صلب به جرم غیرصلب پایین‌تنه و سرعت تماسی پایین‌تنه حساس می‌باشد.

ملاحظاتی که می‌تواند در طراحی بهینه کفش ورزشی، بسیار مهم باشد.

به طور کلی، نتایج این پایان‌نامه می‌تواند در طراحی سیستم‌های تشخیص وضعیت ورزشکاران، طراحی بهینه کفش ورزشی و تشخیص میزان آمادگی ورزشکاران مورد هستفاده برنامه گیرد.
71 out of 100 based on 36 user ratings 1111 reviews

@