طراحی موتورهای القائی کوچک سه‌فاز دور بالا


طراحی موتورهای القائی کوچک سه‌فاز دور بالا
در الگوریتم طراحی موتورهای معمولی با هستفاده از معادله خروجی موتور می‌توان برخی از پارامترها نظیر راندمان، چگالی شار متوسط و آمپر دور فاصله هوایی را تخمین زده و سپس ابعاد هندسی موتور را محاسبه نمود.


حفاظت دیجیتالی خطوط انتقال جبران شده بوسیله خازن سری
از اونجائیکه در ژیروموتورها توان خروجی موتور از ابتدا معلوم نبوده و می‌بایست در الگوریتم طراحی بهینه شود، محاسبه ابعاد هندسی از روی معادله خروجی امکان‌پذیر نمی‌باشد.


نقش همبافت در یادگیری عاطفی و کاربردهای کنترلی آن
در این پروژه پس از شناخت محل کاربرد ژیروموتورهای القائی، ساختمان و اجزا مختلف اون به تحلیل الکتریکی، مغناطیسی و حرارتی این موتورها پرداخته می‌شود.


فشرده سازی بی درنگ تصاویر چندطیفی در درون ماهواره
به کمک تحلیلهای انجام شده، انتخاب تابع هدف ، محدودیتها و متغیرهای مستقل طراحی و روابط بین اونها ساده می‌شود.


کنترل زمان واقعی یک پروسه حرارتی به کمک ایده مدلهای چندگانه
با توجه به نقش مهمی که توان مصرفی ژیروموتور در حجم و وزن منبع تغذیه دارد، تابع هدف در این پروژه توان مصرفی ژیروموتور انتخاب می‌شود.


حذف فعال نویز پریودیک در کانال صوتی بوسیله اعمال روش کنترل تکرار شونده
در طراحی کامپیوتری ژیروموتور القائی با هستفاده روشهای حل مسائل بهینه‌سازی، نیاز به مشخص بودن بردار مقادیر اولیه متغیرهای مستقل می‌باشد.


طراحی و شبیه سازی تبادل اطلاعات در شبکه کامپیوتری با نرخ بیت بالا در کانالهای اعوجاج دار با بکارگیری روش ‏‎ADSL‎‏
این بردار با هستفاده از یک طراحی اولیه برای وزنه، هستاتور و رتور ژیروموتور القائی حاصل می‌شود.


طراحی آنتنهای همدیسی با روش حداقل کردن مربعات خطا
با مشخص شدن بردار مقادیر اولیه متغیرهای مستقل و تعیین توابع هدف و محدودیت برحسب توابعی از متغیرهای مستقل و با هستفاده از روش جستجوی اتفاقی که یکی از روشهای حل مسائل بهینه‌سازی می‌باشد، دو ژیروموتور القائی با مشخصات مختلف طراحی می‌شود و سپس نتایج با نتایج موجود (ساخت ) مقایسه شده و میزان اطمینان به این روش مشخص می‌شود.


بررسی و انتخاب روش مناسب تعیین محل خطا در شبکه فشار متوسط توزیع
پس از طراحی‌های مختلف اثر تغییر قطر خارجی وزنه و نوع گاز محفظه ژیروموتور در توان مصرفی و افزایش دمای سیم‌پیچ هستاتور مشخص می‌شود.
62 out of 100 based on 37 user ratings 262 reviews

@