بررسی تاثیر آموزش بر آگاهی، نگرش و عملکرد بیماران دیابتی در شهر ابهر

بحثی پیرامون تشحیص و پیشگیری اپیدرمولیز بولوزا معرفی یک مورد اتوپسی نوزاد مبتلا به Epidemolysis Bullosa (EB) letalis
نقش (استرس ) در مرگهای ناشی از بیماریهای قلبی در جنوب ایران
تاثیر متقابل دیابت -شکنندگی سلولی: اثر تتراسیکلین
مطالعه کارآیی خدمات آزمایشگاهی بالینی بیمارستانهای عمومی شهر تهران در سالهای 1374-75 و ارائه راه‌حلهای مناسب جهت افزایش کارآیی
گزارش بکارگیری رنگ‌آمیزی AgNOR جهت جداسازی طبیعی هیپرپلازی و آدنوسینوم اندومتر از یکدیگر
شیوع هلیکوباکتر پیلوری در بیماران مبتلا به گاستریت در زخمهای پپتیک
مشکلات تشخیصی استئوسارکوم
سی.پی.سی C.P.C
نقش حذف بازوی بلند کروموزم (Yqmicrodeletions) Y در بیماران ایرانی مبتلا به Idiopathic azoospermia
ابهام جنسی و ژنتیک
آیا DNA میتوکندریایی پدری به فرزندان در درمان بروش ICSI منتقل می‌شود
بررسی ناهنجاریهای کرومزومی در مردان نابارور آزواسپرمیک و اولیکواسپرمیک
کاربرد بیوتکنولوژی در تشخیص و درمان زوجهای نابارور
 *
@