پتانسیل کانی‌سازی آهن-منگنز کوه سفید توتک (استان فارس )


پتانسیل کانی‌سازی آهن-منگنز کوه سفید توتک (استان فارس )
کانسارهای فرومنگنز کوه سفید توتک ، در بیرون زدگی کمپلکس توتک که در شرقو شمال‌شرق روستای مزایجان در منتهی‌الیه شرق دره سوریان در شهرستان بوانات برنامه دارد، گسترش یافته هست .


ویژگی آبخوان شمال - شمال‌شرق اصفهان (منطقه بین گرگاب - کمشچه)
منطقه توتک در محدوده جغرافیایی 47 53 تا 54 طول شرقی و 12 30 تا 30 عرض شمالی برنامه دارد.


شناسایی تاریخچه دگرریختی و فرگشت زمینساختی اطراف نی‌ریز با استفاده از شواهد ساختاری و زیرساختاری
این منطقه دروزن سنندج-سیرجان برنامه دارد و دارای روند عمومی شمال‌غرب -جنوب‌شرق می‌باشد.


زمین‌شناسی، کانی‌شناسی و ژنز کانسار سولفید توده‌ای مس "شیخ عالی" (جنوب‌شرقی دولت‌آباد)
دو گیل عمده منطقه مورد مطالعه را محدود ساخته هست .


اکتشافات ژئوشیمیایی و زمین‌شناسی اقتصادی رگه‌های طلای هیدروترمال منطقه ارغش (نیشابور)
در شمال تاقدیس ، گسل بزرگی میان کمپلکس سوریان و آبرفتهای جوان واقع گردیده هست .


گرایش چینه‌شناسی و فسیل‌شناسی بررسی بیواستراتیگرافی دونین منطقه جاجرم براساس سنگواره‌های کنودونتی
گسل برزگ جنوب بین کمپلکس سوریان و تشکیلات ژوراسیک برنامه دارد.


بررسی نقش عوامل زمین‌شناسی و هیدرولوژیکی در پیدایش اشکال فرسایش هراز میانی
کمپلکس توتک از واحدهای گرانیت یا ارتوگنیس ، میکاشیست‌های سیاه رنگ و مرمرهای سفید رنگ تشکیل شده هست .


مطالعه براکیوپودهای اردوسین جنوب بجنورد
بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد که واحدهای سنگ شناختی شیست‌های سیاه رنگ و مرمر تحت تاثیر فاز دگرگونی سیمرین پیشین دگرگون گردیده‌اند.


بررسی سیتوژنتیکی و الکتروفورزی برخی از گونه‌ها و جمعیت‌های جنس AEGILOPS (AE.SPELTOIDES,AE.TAUSCHII)
هموقت با دگرگونی منطقه ماکمای فلسیک به داخل منطقه نفوذ کرده هست .

به دلیل هموقتی نفوذ ماکمای فلسیک و دگرگونی ناحیه‌ای، اثرات دگرگونی مجاورتی به خوبی دیده نمی‌شود.

کانه‌زایی رد مرمرهای M2 اتفاق افتاده هست .

سیالات گرمابی (هیدروترومال) حمل و ترکز کانه‌ها مکنتیت و هماتیت را بر عهده داشته‌اند.

سیالات حاصل از درون زمین از طرق گسل‌های موجود در منطقه به سنگ میزبان کربناته راه یافته و کانه‌زایی را صورت داده هست .

بنابراین بطور خلاصه می‌توان فرمود شواهد نشان می‌دهند که کانه‌زایی آهن-منگنز در کوه سفیذ توتک از نوع گرمابی (هیدروترمال) هست .

پیشنهاد می‌گردد که مطالعات دقیق‌تری از نظر سنگ‌شناختی و زمین شیمی بر روی توده گرانیتی توتک انجام شود در حد امکان سن دقیق اون بوسیله سن سنجیهای ایزوتوپی مشخص گردد.

بررسی‌های ایزوتوپی بر روی کانسنگ آهن-منگنز می‌تواند خاستگاه سیالات گرمابی را که کانه‌زایی را صورت داده‌اند، مشخص کند.

مطالعات دقیق‌تر زمین‌شناسی در زمینه رخدادهای ساختاری مانند اثرات فازهای کوهزایی بر روی منطقه، می‌تواند در تفسیر دقیق‌تر تاریخچه رویدادها کمک شایانی نماید.

از سوی دیگر مقایسه کانه‌زایی در کمپلکس توتک با سایر اندیس‌های معدنی در منطقه بوانات و زون سنندج-سیرجان، نتایج خوبی را بدست خواهد داد.
72 out of 100 based on 57 user ratings 332 reviews

@