مقایسه میزان هماتوکریت ، هموگلوبین، تعداد گلبولهای قرمز و آهن سرم و بررسی رابطه آنها در دوندگان استقامت و وزنه‌برداران


مقایسه میزان هماتوکریت ، هموگلوبین، تعداد گلبولهای قرمز و آهن سرم و بررسی رابطه آنها در دوندگان استقامت و وزنه‌برداران
نتایج تحقیق: 1 - اختلاف معنی‌داری میان میانگینهای هماتوکریت دو گروه مشاهده نشد.


تاثیر سه ماه آموزش شنا بر میزان اعتماد به نفس دانش آموزان پسر غیرورزشکار 12- 15ساله شهر بابل
2 - اختلاف معنی‌داری میان میانگینهای هموگلوبین دو گروه مشاهده نشد.


بررسی برنامه حرکتی و کنترل حرکت خطی دستها
3 - اختلاف معنی‌داری میان میانگینهای تعداد گلبولهای قرمز خون دو گروه مشاهده نشد.


توصیف وضعیت اجتماعی و اقتصادی ‏‎SES‎‏ ورزشکاران مرد بالای 20 سال شهرستان زنجان در رشته های منتخب ورزشی
4 - اختلاف معنی‌داری میان میانگینهای آهن سرم دو گروه مشاهده نشد.


توصیف و مقایسه توانائیهای ادراکی - حرکتی دانش آموزان پسر غیرورزشکار با ورزشکاران ( تیمی و انفرادی) مقطع راهنمایی شهر گرگان
5 - ارتباط معنی‌داری میان میزان هماتوکریت و هموگلوبین در دوندگان هستقامت مشاهده شد.


بررسی تاثیر ریتم شبانه روزی بدن بر روی استقامت قلبی-تنفسی دانشجویان پسر
6 - ارتباط معنی‌داری میان میزان هماتوکریت و تعداد گلبولهای قرمز دوندگان هستقامت مشاهده شد.


بررسی همبستگی و مقایسه اندازه های پیکرسنجی و قدرت اندام فوقانی در دختران ژیمناست زبده و دختران غیرورزشکار 12-17سال
7 - ارتباط معنی‌داری میان میزان هموگلوبین و تعداد گلبولهای قرمز خون دوندگان هستقامت مشاهده نشد.


انگیزه های کاری کارشناسان و کاردانان ورزشی شاغل در سازمان تربیت بدنی بخش مرکزی و استان تهران براساس نظریه ماسلو
8 - ارتباط معنی‌داری میان میزان هماتوکریت و هموگلوبین وزنه‌برداران مشاهده شد.


مقایسه میزان افسردگی و اضطراب صفتی بین بانوان ورزشکار نخبه رشته های انفرادی ( دو و میدانی و شنا) با رشته های گروهی ( والیبال و بسکتبال)
9 - ارتباط معنی‌داری میان میزان هماتوکریت و تعداد گلبولهای قرمز خون وزنه‌برداران مشاهده نشد.

10 - ارتباط معنی‌داری میان میزان هموگلوبین و تعداد گلبولهای قرمز خون وزنه‌برداران مشاهده نشد.

با توجه به نتایج تحقیق می‌توان فرمود که احتمالا" فعالیتهای ورزشی هستقامتی در کاهش میزان آهن سرم این دسته از ورزشکاران موثر می‌باشد.
70 out of 100 based on 45 user ratings 1020 reviews

@