طراحی و ساخت مبدل استاتیکی AC/AC تکفاز به سه فاز برای محرکه های راندمان بالا

عکس العمل ارقام مختلف برنج ( . Oriza Sativa L ) نسبت به رژیم‌های متفاوت آبیاری
آشکارسازی در سیستم‌های مخابراتیMC-CDMA توسط روش‌های مبتنی بر الگوریتم EM
بررسی شبکه جاده مناسب با توجه به اهداف مدیریت جنگل‌های زاگرس با استفاده از GIS و Rs (منطقه‌ مورد مطالعه حوزه سرخاب خرم آباد لرستان)
بررسی مقایسه ای اثر بخشی آموزش راهبردهای خود تنظیمی رفتار های توجیهی، رفتارهای انگیزیشی و خود تعلیمی کلامی بر نشانه های نقص توجه، پیش فعالی
ارزیابی عملکرد تامین کنندگان قطعات با استفاده از رویکرد تحلیل پوششی داده های فازی ‏‎(Fuzzy DEA)‎‏
بررسی و مقایسه سه نوع مستهلک کننده انرژی ‏‎PALL, T-ADAS‎‏ و ‏‎X-ADAS‎‏
بررسی نقش مفاصل پلاستیک در طرح بهسازی لرزه ای پایه های بتنی پلها یا ‏‎Jacket‎‏ فولادی
بررسی اثر پاکلوبوترازول ‏‎(Paclobutrazol)‎‏ در مقاومت تنش شوری در گندم
الگوسنجی و ارایه چارچوب تبیین استراتژی زیرساخت ملی اطلاعات کشور (‏‎NII‎‏)
سنتز مشتقات آمیدی از 2،6-بیس (4-آمینوفنیل)-3،5- دی متیل تتراهیدرو- ‏‎H‎‏4- پیران - 4-اون
تاثیر سطرح کادمیم پساب بر رشد و ترکیب شیمیایی ذرت، کاهو و یولاف در پالایش سبز ‏‎Phytoremediation)‎‏)
تخلیص آستاگزانتین با روشهای بیوشیمیایی از مخمر ‏‎Phaffia rhodozyma‎‏ و ارزیابی تاثیر آن بر زیر جمعیتهای لنفوسیت در سرطان سینه
برآورد فراوانی سیروز ناشی از هپاتیت ‏‎‏‎B‎‏ با توجه به مارکر ‏‎HBsAg‎‏
*
@