بررسی ارتباط فنوتیپهای آلفایک آنتی تریپسین و بروز بیماری یووئیت


بررسی ارتباط فنوتیپهای آلفایک آنتی تریپسین و بروز بیماری یووئیت
در این تحقیق، ارتباط بین کمبود آلفایک اونتی تریپسین و بیماری یووئیت بررسی گردید.


بررسی تاثیر فاکتورهای بهداشتی و مخازن حیوانی در الگوی انتقال کریپتوسپوریدیوم
برای این کار از یک مطالعه مورد-شاهد هستفاده گردید و حجم نمونه مورد مطالعه 103نفر در نظر گرفته شد.


بررسی آنتی‌ژن‌های مسئول پاسخ ایمنی سلولی (CMI) در مایکوباکتریوم توبرکولوزیس عامل بیماری سل
بیماران مراجعه نماينده به مرکز چشم الزهرا (س ) زاهدان با تشخیص بیماری یووئیت به یک نفر دستیار چشم معرفی شدند و معاینه دقیق انجام گردید و اطلاعات از طریق مصاحبه در پرسشنامه درج گردید.


بررسی عوامل باکتریال هوازی عفونت‌های مزمن گوش میانی در مراجعین به بیمارستان رسول اکرم (ص)
بیماران توسط دو نفر چشم پزشک مورد معاینه برنامه گرفته و بیماری اونها مورد تایید برنامه گرفت .


مطالعه و ارزیابی سیستم لجن فعال (Anoxic-Oxic) در تصفیه فاضلاب
ضمنا بیماران سیتمیک و مصرف دارو مورد بررسی دقیق برنامه گرفتند.


طراحی سنجش سالو و حساس ایمنی برای اندازه‌گیری هورمون کورتیزول در کلینک
از بیماران آزمایشات مربوط به بیماری یووئیت شامل ESR,FBS,VDRI,ANA, RF, TOXOPLASMOS, PPD, ALT, AST, CHOLESTROL, TRIGLYCERID, CHEST, X-RAY, S.I.


بررسی رابطه نگرشهای فرزندپروری، الگوی شخصیتی A، کمال‌گرایی و جرم‌گرایی والدین با اضطراب امتحان و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان پسر سوم راهنم
JOINT X RAY, HLA-B5 و الکتروفورز کانونی روی سرم انجام گردید.


مدل‌بندی چندسطحی ریسک فاکتورهای فاصله زمانی بین حاملگی تا مراجعه زنان باردار با مراکز بهداشتی
گروه شاهد از بین افراد سالم از نظر بیماری چشمی و سیستمی مراجعه نماينده به مرکز چشم انتخاب شدند.


ارزیابی کیفیت مدارک پزشکی بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران و ارائه الگوی مناسب : سال 1377
مراحل فوق در مورد اونها نیز اجرا گردید.

برپايه نتایج، میزان فراوانی فنوتیپهای MV, MZ, MIZ, MS, MIS در جامعه بیمار به ترتیب 13/9، 8/9، 9/9، 3 و 4 بدست آمد.

در جامعه نرمال این مقادیر به ترتیب 1/79، 0/59، 1/79 صفر و صفر بود.

با توجه به این نتایج ارتباط معنی‌داری بین فنوتیپ‌های غیر طبیعی آلفایک اونتی تریپسین و یووئیت وجود دارد.

برپايه آزمون کای‌دو، P<0.05 هست .

در این مطالعه HLA-B27 و HLA-B5 در 62 بیمار یوئوئیت تعیین شد.

9 نفر (145 %) HLA-B26 در اونها مثبت بود تنها در سه بیمار HLA-B5 مثبت شد.

HLA-B27 در پان یووئیت چهار مورد، در یووئیت خلفی دو مورد، در یوئیت میانی دو مورد و تنها یک نفر در یووئیت قدامی دارای HLA-B27 مثبت بوده هست .

با هستفاده از آزمون کای دو ارتباط بین HLA-B27 و نوع یووئیت مورد سنجش برنامه گرفت .

و با P 0.004 این ارتباط کاملا معنی دار هست .

8 بیمار با HLA-B26 مثبت فتوتیپ I-AT طبیعی داشتند و تنها یک مورد همراه فنوتیپ غیر طبیعی MIS بود.

با هستفاده از آزمون فیشر ارتباط بین HIA-B27 و فنوتیپ طبیعیث و غیرطبیعی I-AT مورد سنجش برنامه گرفت و اختلاف معنی‌داری مشاهده نشد.

این موضوع، می‌تواند عدم ارتباط این دو فاکتور ژنتیکی را با هم نشان دهد.

چنانچه می‌دانیم ژن HLA روی کروموزوم شماره 6 و ژن I-AT روی کروموزوم شماره 14 می‌باشد.
61 out of 100 based on 56 user ratings 81 reviews

بررسی ضایعات ولو در بیماران مراجعه‌کننده به بیمارستان معتضدی سال 1374-1375
بررسی پرونده‌های بیماران مبتلا به هپاتیت B بستری در بیمارستان سینای کرمانشاه طی سالهای 1376-74 و اقدامات اپیدمیولوژیک بعدی برای بیماران و خانو
تعیین منحنی مقادیر طبیعی قد در دانش‌آموزان 6-14 ساله دختر و پسر در مدارس شهر کرمانشاه در سال 1377
بررسی عوامل مساعدکنندهء عفونتهای تکرارشوندهء ادراری در کودکان مراجعه‌کننده به بیمارستان رازی و کلینیک ویژه در تاریخ 1374/7/1 لغایت 1375/7/1
بررسی ریسک فاکتورهای بیماری فلج بل در مراجعین به بیمارستان شهید دکتر رهنمون یزد
بررسی عوارض تنفس مکانیکال بعد از جراحی قلب باز در ICU بیمارستان شهید بهشتی کرمانشاه (سال 76-77)
Is there an advantage of Linq to XML over serializing and deserializing classes to XML?
get attributes from xml tree using linq
how to load string with special characters in to XElement?
how to get the inner most childs using XLINQ
Get the first part of the innertext
Unable to perfom LINQ on this XML
exclude xml declaration while saving
linq to xml how to move one element from one xml to another
XDocument parses but isnt searchable from string
How to search XML using LINQ-to_XML Query
*
@