سيمای زن افغان در تاريخ


سيمای زن افغان در تاريخ



سيمای زن افغان در تاريخ
سيمای زن افغان در تاريخ
سيمای زن افغان در تاريخ












سيمای زن افغان در تاريخ



از کاندايدای اکادميسين اعظم سيستانی









اخيراً کانديدای اکادميسين جناب محمد اعظم سيستانی به مناسبت هشتم مارچ ـ روز جهانی زن ـ کتاب جالب و پر محتوای تحت عنوان «سيمای زن افغان در تاريخ» در گوتمبرگ سويدن منتشر کرده که در رديف ديگر آثار ارزشمند شان از اهميت خاص برخوردار است.

اين کتاب در يکصد و هشتاد و چهار صفحه با کاغذی مرغوب و حروف خوانا و درشت به همکاری سازمان (ABF) گوتمبرگ و انجمن افغانهای آن شهر نشر شده است.

جناب سيستانی موقف دردناک، مشقتبار و تبعيض آميز زنان اين سرزمين را از گذتشه های دور به توضيح گرفته و سيمای اين «نيم دگر!» جامعه را در فراز ها و فرو د های تاريخ پی گرفته است.

خواننده در مباحثی گوناگون موقع و موقف زن را از اسطوره تا واقعيت از حماسه تا ادبيات غنايی در ميابد و متناسب به ظرفيت و صفحات کتاب هر دوره را به نيکويی و روشنی فهم می کند.

نخستين صفحات اين کتاب وقف تمجيد از ملالی جويا نمايندهء منتخب مردم فراه در لويه جرگه قانون اساسی شده که اخيراً در کابل برگزار شد.

همچنين مؤلف در همين باره، نوشته ها و شعر های شماری از روشنفکران را به چاپ سپرده که همه گويای پشتيبانی بيدريغ آنها از اين دختر شجاع و عدالتخواه می باشد.

افزونتر از آن جناب سيستانی اين اثر را به آن شيردختر اهدا کرده، که به حق حسن انتخابش را ميرساند و جا داشت که چنين تصميم بجا و مناسبی گرفته ميشد.

در اين کتاب گران ارج، ما مطالب دقيق و محققانه ای در باب ضياع حقوق زن در پويهء تاريخ می خوانيم و سرانجام به سدهء بيستم می رسيم که زنان هوشمندی چون سرورسلطان مادر شاه امان الله و ملکه ثريا همسر آن پادشاه در عرصه های سياست و فرهنگ ايفای نقش کردند و زمينه را برای کشف حجاب آماده نمودند.

در بخش های پايانی اين تأليف، کانديدای اکادميسين سيستانی به معرفی مختصر شعرا و نويسندگان معاصر زن افغان پرداخته که خود خدمتی در راه استيفای حقوق نسوان به شمار می رود.

کانون قلم افغانها در سويدن ضمن عرض تبريک به مؤلف محترم، مطالعهء اين اثر را به خوانندگان فردا توصيه می کند.



















معرفی چند سایت گردشگری

1:

در اين کتاب گران ارج، ما مطالب دقيق و محققانه ای در باب ضياع حقوق زن در پايشانهء تاريخ می خوانيم و سرانجام به سدهء بيستم می رسيم که زنان هوشمندی چون سرورسلطان مادر شاه امان الله و ملکه ثريا همسر اون پادشاه در عرصه های سياست و فرهنگ ايفای نقش کردند و زمينه را برای کشف حجاب آماده نمودند.



این خوبه ؟؟؟ کشف حجاب به هوشمندی احتیاج داره ؟؟؟


77 out of 100 based on 62 user ratings 637 reviews

@