مقایسه اثر فعالیت های ورزشی بلند مدت هوازی ائروبیک بر روی ظرفیت دینامیک تنفسی زنان 35-25 سال شهرستان همدان.

بررسی رده شناختی آرایش سازه ها ی اصلی جمله، عبارت های وصفی و عبارت های اضافی در زبان فارسی کتاب "کیمیای سعادت"
بررسی تقدّم و تأخّرِ حقّ و تکلیف در نظام حقوقی اسلام
بررسی موانع و چالش‌های آموزشی در انتقال اثربخش دانش آموختگان متوسطه فنی و حرفه‌ای به بازار کار در مدارس متوسطه فنی و حرفه‌ای شهرستان سنندج
امکان اندیشه‌های متفرد تهی بدون توسل به ماینونگ‌گرائی
تحلیل جامعه شناختی میدان تولید هنری(مطالعه موردی: میدان تولید موسیقی در شهر سنندج)
بررسی تاثئرعدم تقارن اطلاعاتی بر هزینه حقوق صاحبان سهام
تبئین مبانی حکمی اشراقی سهروردی در رساله ی آواز پرجبرییل
جلب در حقوق ائران
مقایسه عوامل روان شناختی خطرساز در بیماران با / بدون عود حمله قلبی
بررسی رابطه بین توسعه مالی و رشد اقتصادی ائران در بازه زمانی 90-1358
بررسی تأثئر کیفیت غرفه بر فرایند بازاریابی نمایشگاهی و عملکرد مشارکت کننده در نمایشگاه های منتخب استان مازندران
کاهش ریسک سانحه طبیعی سیل در مناطق روستائی با تاکید بر ظرفیت های محلی. ( مطالعه موردی: شهرستان کلاله)
اثر سه شیوه تمرین ورزشی بر غلظت CRP پلاسما در بیماران دیابتی نوع دو
*
@