اندازه‌گیری همزمان مس ، نیکل و کبالت به روش اسپکتروفوتومتری مشتقی


اندازه‌گیری همزمان مس ، نیکل و کبالت به روش اسپکتروفوتومتری مشتقی
تعیین هموقت مس ، نیکل و کبالت با هستفاده از روش اسپکتروفوتومتری مشتقی با لیگاند سیانید سدیم در محیط آمونیاکی انجام شد که این اندازه‌گیریها با هستفاده از یک دستگاه اسپکتروفوتومتر UV-Visible که توانایی فراهم نمودن طیفهای مشتق اول و سوم را دارد انجام گرفت .


روشی مناسب جهت ساخت بتالاکتامهای بدون استخلاف اتم نیتروژن
اثر پارامترهای مختلفی همچون غلظت آمونیاک ، غلظت سیانید سدیم، مقدار پهنای شکاف و مقدار فاصله مشتق‌گیری مورد بررسی برنامه گرفت و بهترین شرایط برای این اندازه‌گیری معین شد به طوریکه مقدار ارتفاع مشتق اول در طول موج 273 نانومتر و با پهنای شکاف 2 نانومتر و فاصله مشتق‌گیری 2 نانومتر مقدار نیکل و با این شرایط در طول موج 298/6 نانومتر مقدار کبالت و مقدار مشتق سوم در طول موجهای 234 و 242/5 نانومتر و پهنای شکاف 2 نانومتر و فاصله مشتق‌گیری 5 نانومتر مس را فراهم می‌نماید.


بررسی تشکیل کمپلکس مورکسید با یونهای قلیائی خاک به روش اسپکترومتری در مخلوط آب - متانول و کمپلکس شدن 18 کراون 6 با یونهای قلیائی خاکی به روش پل
مس ، نیکل و کبالت به ترتیب در رنج غلظتهای 0/4-7/5 ppm، 0/5-8/1 ppm و 0/5-4/3 ppm تعیین می‌گردند.


فرآیند اکسیداسیون در ساخت مدارهای تجمعی سیلیکون
حد تشخیص برای مس ، نیکل و کبالت به ترتیب برابر با 0/23 ppm، 0/15 ppm و 0/18 ppm می‌باشد.


تجزیه شیمیایی تعیین ساختمان و بررسی پدیده تعویض یونی در یک زئولیت طبیعی
اثر یونهای مداخله‌گر و تجزیه و تحلیل آماری روی داده‌های اندازه‌گیری نیز انجام گرفت و در نهایت این روش روی نمونه سنتزی و دو نمونه آلیاژ نیز بررسی گردید که نتایج اون موفقیت‌آمیز بود.


تغلیظ و اندازه‌گیری عناصر (Zn , Fe(II),(III) , Ni , Co , Cu , Pb) از نمونه‌ه‌ای آبی توسط رزین تعویض کننده آنیونی به شکل سیتراته


تخلیص سلنیم به طریق الکتروشیمی


60 out of 100 based on 25 user ratings 200 reviews

@